Բովանդակություն (ըստ հեղինակների) պրակ Ա2

Քրիստինե Հարությունյան, Մանանա Դալալյան

Թարգմանության լույսի ներքո. անգլերեն ֆիլմերի վերնագրերը հայերենի համատեքստում

Սոնա Սիմոնյան

Երկբաղադրիչ բայական դարձվածքների կառուցվածքաիմաստային տեսակները      

Թերեզա Շահվերդյան

Փոխառությունները միջին հայերենում (պարսկական փոխառություններ, շարունակություն)

Թինա Այվազյան

Բազմատեսանկյուն պատումի կազմակերպման առանձնահատկությունները Լևոն Խեչոյանի «Արշակ արքա, Դրաստամատ ներքինի» պատմավեպում

Վլադիմիր Պողոսյան, Նաթելլա Գրիգորյան, Աշխեն Մկրտումյան, Մարիա Ստեփանյան

Խորհրդային դպրոցն ու կրթական համակարգի առօրեականության չափումը (Իջևանի դպրոցաշինության օրինակով)

Ֆելիքս Մովսիսյան

1848-1849 թթ. խորվաթական ազգային պայքարի արձագանքը արևմտահայ պարբերական մամուլում

Յուրիկ Ղուլյան

 Հայաստանի տարածքով Թուրքիայի հետ կապվելու Ադրբեջանի գործողությունները 1918-1920 թթ.

Արթուր Մելիքյան

Արքայից արքա Վարահրան I-ը

Արմեն Բադալյան

Նոմենկլատուրայի ձևավորման քաղաքականությունը Խորհրդային Հայաստանում (1920-ական թթ.)

Վաչագան Խաժակյան

XX դարի 60-70-ական թթ. արևմտյան պատմագիտությունն Իտալիայում հումանիզմի և Ռեֆորմացիայի խնդիրների մասին

Հայկ Ղազարյան

Վարչական ակտի պատշաճ ծանուցման և դատական պաշտպանության հիմնախնդիրները

Սոֆյա Բաբայան, Տաթև Բրուտյան, Հեղինե Տերունի

 «Կրթություն-գործատու-աշխատաշուկա» եռյակի սիներգիան՝ որպես սոցիալական պատվերի առաջընթաց կանխատեսման ռազմավարություն

Էրիկ Հակոբյան, Ռոման Կարապետյան

Պետական կառավարման արդյունավետության գնահատման միջազգային փորձը

Հրայր Պապոյան

 Վարքագծային տնտեսագիտություն դասավանդման մեթոդական մոտեցումներ

Արմեն Մելիքյան

Սոցիալական գործընկերության էությունը և կայացման անհրաժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետությունում

Գնել Տիգրանյան

Փիլիսոփայական գիտելիքի պրակտիկ ստուգման առանձնահատկությունը

Աննա Գրիգորյան

Ազատականության սոցիոմշակութային բնորոշ առանձնահատկությունները արդի հասարակություններում

Գարիկ Հովակիմյան

Հետպատերազմյան շրջանում զինծառայողների էթնիկական ինքնագիտակցության առանձնահատկությունները

Վանանե Միրզոյան

Տարբեր մասնագիտություններում անձնական բնութագիրների փոխկապվածությունը  սթրեսակայունության հետ

Նազիկ Գիշյան

Հայոց ցեղասպանության թեմայի դասավանդման  հիմնախնդիրները հիմնական դպրոցում

Լիզա Հարոյան, Ալինա Հարոյան

Նշանային միջոցների ընդունումը և օգտագործումը վեց տարեկան երեխաների մտավոր և մանկավարժական դաստիարակության մեջ

Անահիտ Ստեփանյան

 «Սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաներ» առարկայի դասավանդումը ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ

Մարգարիտա Մակոյան, Արմինե Խաչատրյան

Ուսումնական գործունեության կազմակերպման տարբեր պայմաններում ուսանողների հաղորդակցական կարողությունների և ՄՈԳ-ի համեմատական վերլուծություն