Ընդունելություն բակալավրիատ

Ընդունելություն

Ընդունելություն Բակալավրիատ

  • Առկա համակարգ
  • Հեռակա համակարգ
 

ՎՊՀ դիմորդների քանակն ըստ մասնագիտությունների

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը հայտարարում է 2022-2023 ուստարվա ընդունելություն՝ բակալավրի կրթական ծրագրով, առկա ուսուցման համակարգում, հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝

Դասիչը

Բուհըմասնագիտությունըկրթական ծրագիրը

Ընդունելության քննությունները

Մրցութային

Ոչ մրցու

թային

1

2

3

4

5

6

Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

    
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա (Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր)

Հլգ (գ)

Մ(գ) կամ Օտլ (գ)

  
 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն (Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր)

Հլգ (գ)

Մ(գ) կամ Օտլ (գ)

  

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

    
 

011401.01.6 Կենսաբանություն (Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր)

Կ (գ)

Ք (գ) կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

 

011401.05.6 Մաթեմատիկա (Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր)

Մ(գ)

Ֆ(գ) կամ Անգլ (գ)

 

Հլգ(գ)*

 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ (Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր)

ԸՖՊ

ՄԿՖ

 

Հլգ(գ)*

 

011401.11.6 Կերպարվեստ (Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր)

Գծն

Գն

 

Հլգ(գ)*

 

011401.13.6 Երաժշտական կրթություն (Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր)

ԵՏՍ

(գ,բ)

ՆԵՍԿ և

երգ

 

Հլգ(գ)*

 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն (Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր)

Հլգ(գ)

Օտլ (գ)

  

022201.00.6

Պատմություն

    
 

022201.01.6 Պատմություն

(Որակավորումը՝ պատմության  բակալավր)

ՀՊ (գ)

Հլգ(գ)

  

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

    
 

023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

(Որակավորումը՝ բանասիրության բակալավր)

Ռլ(գ)

Հլգ(գ)

  
 

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն (Որակավորումը՝ բանասիրության  բակալավր)

Անգլ (գ)

Հլգ(գ)

  

031301.00.6

Հոգեբանություն

    
 

031301.01.6 Հոգեբանություն

(Որակավորումը՝ հոգեբանության  բակալավր)

Հլգ (գ)

Օտլ(գ) կամ Կ(գ)

  

041301.00.6

Կառավարում

    
 

041301.01.6 Կառավարում /ըստ ոլորտի/ (Որակավորումը՝ կառավարման  բակալավր)

Մ(գ)

Հլգ (գ) կամ Օտլ (գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

042101.00.6

Իրավագիտություն

    
 

042101.01.6 Իրավագիտություն

(Որակավորումը՝ իրավագիտության  բակալավր)

ՀՊ (գ)

Հլգ(գ) կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

053101.00.6

Քիմիա

    
 

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

(Որակավորումը՝ քիմիայի  բակալավր)

Ք(գ)

Կ(գ) կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

    
 

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

(Որակավորումը՝ Ֆինանսական մաթեմատիկայի  բակալավր)

Մ(գ)

Օտլ (գ) կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

    
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

(Որակավորումը՝ ինֆորմատիկայի  բակալավր)

Մ(գ)

Ֆ(գ) կամ Անգլ (գ)

 

Հլգ (գ)*

101801.00.6

Սերվիս

    
 

101801.01.6 Սերվիս

(Որակավորումը՝ սերվիսի  բակալավր)

Հլգ (գ)

 

Օտլ(գ) կամ Ա(գ)

  

 

Արտոնություններ

ՎՊՀ դիմորդները դիմում-հայտի լրացման հետ կապված խորհրդատվություն ստանալու նպատակով կարող են կապ հաստատել 077 94 63 87 հեռախոսահամարով

Մանրամասներ կարող եք ստանալ www.dimord.am կայքից:

ՎՊՀ ընդունված դիմորդները սեպտեմբերի 1-ին համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ պետք է ներկայացնեն պահանջվող փաստաթղթերը։

ՎՊՀ ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքային օրերը և ժամերը

ՎՊՀ ընդունող հանձնաժողովն աշխատում է ապրիլի 15-ից մինչև մայիսի 10-ը ներառյալ (աշխատանքային օրերին), ժամը 9:00-17:00, մայիսի 10-ին՝ մինչև ժամը 18։00:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ 

 ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

*

Նշված ոչ մրցութային գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից, լրացնելով այդ առարկայի պետական ավարտական քննության գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը:

**

Վճարովի ուսուցման համակարգում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում այդ տեղերի մրցույթին մասնակցելու համար դիմորդները մասնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու աստղանիշերով նշված առարկաների համար որպես մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապես հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթի՝ այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը:

(գ)

Գրավոր

(թ)

Թելադրություն

Ա

Աշխարհագրություն

Անգլ

Անգլերեն լեզու

Գծն

Գծանկար

Գն

Գունանկար

ԵՏՍ

Երաժշտության տեսություն և սոլֆեջիո

ԸՊ

Ընդհանուր պատմություն

ԸՖՊ

Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստականություն

Կ

Կենսաբանություն

Հլգ

Հայոց լեզու և գրականություն

ՀՊ

Հայոց պատմություն

Մ

Մաթեմատիկա

Մասն

Մասնագիտություն

ՄԿՖ

Մարդակազմություն և ֆիզիոլոգիա

ՆԵՍԿ

Նվագարաններով երաժշտական ստեղծագործության կատարում

Ռլ

Ռուսաց լեզու

Ք

Քիմիա

Օտլ

Օտար լեզու (ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն)

Ֆ

Ֆիզիկա

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը հայտարարում է 2022-2023 ուստարվա ընդունելություն՝ բակալավրի կրթական ծրագրով, հեռակա ուսուցման համակարգում, հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝

Դասիչը

Բուհըմասնագիտությունըկրթական ծրագիրը

Ընդունելության քննությունները

Մրցութային

Ոչ մրցու-

 թային

1

2

3

4

5

6

Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

    
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա (Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր)

Հլգ (գ)

Մ(գ) կամ Օտլ (գ)

  
 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն (Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր)

Հլգ (գ)

Մ(գ) կամ Օտլ (գ)

  

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

    
 

011401.01.6 Կենսաբանություն (Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր)

Կ (գ)

Ք (գ) կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

 

011401.05.6 Մաթեմատիկա (Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր)

Մ(գ)

Ֆ(գ) կամ Անգլ (գ)

 

Հլգ(գ)*

 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ (Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր)

ԸՖՊ

ՄԿՖ

 

Հլգ(գ)*

 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն (Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր)

Հլգ(գ)

Օտլ (գ)

  

022201.00.6

Պատմություն

    
 

022201.01.6 Պատմություն

(Որակավորումը՝ պատմության  բակալավր)

ՀՊ (գ)

Հլգ(գ)

  

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

    
 

023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

(Որակավորումը՝ բանասիրության բակալավր)

Ռլ(գ)

Հլգ(գ)

  
 

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն (Որակավորումը՝ բանասիրության  բակալավր)

Անգլ (գ)

Հլգ(գ)

  

031301.00.6

Հոգեբանություն

    
 

031301.01.6 Հոգեբանություն

(Որակավորումը՝ հոգեբանության  բակալավր)

Հլգ (գ)

Օտլ(գ) կամ Կ(գ)

  

041301.00.6

Կառավարում

    
 

041301.01.6 Կառավարում /ըստ ոլորտի/ (Որակավորումը՝ կառավարման  բակալավր)

Մ(գ)

Հլգ (գ) կամ Օտլ (գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

042101.00.6

Իրավագիտություն

    
 

042101.01.6 Իրավագիտություն

(Որակավորումը՝ իրավագիտության  բակալավր)

ՀՊ (գ)

Հլգ(գ) կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ(գ)* կամ Հլգ(գ)*

053101.00.6

Քիմիա

    
 

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

(Որակավորումը՝ քիմիայի  բակալավր)

Ք(գ)

Կ(գ) կամ Ֆ(գ)

 

Հլգ(գ)*

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

    
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

(Որակավորումը՝ ինֆորմատիկայի  բակալավր)

Մ(գ)

Ֆ(գ) կամ Անգլ (գ)

 

Հլգ (գ)*

ՀՐԱՄԱՆ ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ  ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ  ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՀԵՌԱԿԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

 Դիմորդը բուհ ներկայացնում է՝

1)  միջնակարգ  կրթության  ատեստատը  կամ  միջին  մասնագիտական  կամ  մասնագիտական  տեխնիկական կրթության մասին ավարտական փաստաթուղթը՝ համապատասխան ներդիրով,

2) 4 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի), 

3) անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, նույնականացման քարտ, ծննդյան վկայական,

փախստականի վկայական, ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության վկայական),

4)  զինվորական  գրքույկ  (առկայության  դեպքում)  կամ  զինվորական  կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինվորական ծառայությունը անցնելու մասին,

5)  սույն կանոնների 30-32-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են համապատասխան փաստաթղթեր (1-ին կամ 2-րդ խմբի և մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամության, առանց ծնողական խնամքի մնացած լինելու մասին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տված տեղեկանքներ

6) միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմները,

7)  տեղեկանք  տվյալ  տարվա  ներբուհական  ընդունելության  քննությունների գնահատականների վերաբերյալ,

8)  «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված միասնական քննությունների վկայագիր,

9)  ) առկա ուսուցման համակարգում սովորող անձինք, հեռակա ուսուցման ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար կարող են ներկայացնել միջնակարգ կրթության ատեստատի կրկնօրինակը` այն բուհի նշագրումով և կնիքով, որտեղ գտնվում է բնօրինակը,

10) ընտանիքի անապահովության միավորի վերաբերյալ սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնի տրամադրած տեղեկանք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման N 1 հավելվածում ներառված սոցիալական աջակցություն ստացող համայնքներում հաշվառված և վերջին հինգ տարում մշտապես բնակվելու վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում):

11) Դիմորդը ՎՊՀ հաշվեհամարին (16036107814200, ՎՏԲ բանկ, Վանաձոր) պետք է փոխանցի յուրաքանչյուր քննության համար 1500-ական ՀՀ դրամ: Վճարման կտրոնի նպատակ բաժնում նշել «դիմորդի վճար»: Ընդունելության քննությունների վճարից ազատվում են սույն կանոնների 30-32-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող դիմորդները: Անկախ քննությանը մասնակցելուց և արդյունքից` քննության համար վճարված գումարը չի վերադարձվում:

Քննություններն անց են կացվելու սեպտեմբերի 27-ից մինչև հոկտեմբերի 15-ը:

ՎՊՀ ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքային օրերը և ժամերը՝

ՎՊՀ ընդունող հանձնաժողովը աշխատում է օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 24-ը ներառյալ (աշխատանքային օրերին), ժամը 10:00-17:00 (ընդմիջում՝ 12:45-13:45), իսկ սեպտեմբերի 24-ին՝ մինչև ժամը՝ 18:00:

ՎՊՀ դիմորդները ընդունելության հետ կապված խորհրդատվություն ստանալու նպատակով կարող են կապ հաստատել  077 94 63 87 հեռախոսահամարով:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ 

Առկա համակարգ մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Սոցիալական մանկավարժություն

Կենսաբանություն

Ֆիզիկա

Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

Կերպարվեստ

Երաժշտական կրթություն

Պատմություն

Հայոց լեզու և գրականություն

 Ռուսաց լեզու և գրականություն

Անգլերեն լեզու և գրականություն

Հոգեբանություն

Կառավարում /ըստ ոլորտի/

Իրավագիտություն

 Դեղագործական քիմիա

Մաթեմատիկա

 

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Սոցիալական աշխատանք

Սերվիս

Անվանական կրթաթոշակների տրամադրում

Շարժունություն