ՄՄՈւՀ-երի (Քոլեջների) շրջանավարտների ընդունելիություն

ՄՄՈՒՀ - երի (քոլեջների) շրջանավարտներին

 
«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի քոլեջը 2022-2023 ուստարում կատարում է ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով
Ցանկ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, նրանցում ուսուցանվող մասնագիտությունների և տեղերի, որոնց գծով թույլատրվում է 2022-2023 ուս․ տարում միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմությամբ շրջանավարտների կրթության շարունակումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում
Որոշում միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների՝ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում համապատասխան մասնագիտությամբ կրթությունը շարունակելու կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2002 թ․-ի մայսիս 20-ի N 589 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին