Գիտական տեղեկագիր

Գիտական տեղեկագիր

«Վանաձորի պետական համալսարանի տեղեկագիրը» ներառված է ԲՈԿ-ի` ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի, 2015 թ.-ից գործող պարբերականների ցանկում: «Տեղեկագիրը» լույս է տեսնելու տարին երկու անգամ` երկու պրակով:

Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, դրանց դասավանդման մեթոդիկա

Բնագիտական գիտություններ, դրանց դասավանդման մեթոդիկա

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ՖԻԶԻԿԱ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ Վանաձոր: 2012
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ Թեստային վարժությունների ձեռնարկ Վանաձոր: 2012
ԳԾԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ Վանաձոր: 2012
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ Բ պրակ Վանաձոր: 2011
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ Վանաձոր: 2011
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Վանաձոր: 2011
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ (ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ) Վանաձոր: 2010
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ Վանաձոր: 2010
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ Վանաձոր: 2010
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ (ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ) Վանաձոր: 2009 ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԲԵՐ 1: Գիտական աշխատություններ -2 Վանաձոր: 2007

Ժողովածուն բովանդակում է հասարակագիտական աշխատություններ: