Ասպիրանտուրա

ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ)

Համալսարանի զարգացման ռազմավարության գլխավոր ուղղություններից մեկը գիտության զարգացումն է: Համալսարանում գիտության զարգացման, գիտամանկավարժական կադրերի թարմացման, սահուն սերնդափոխության կազմակերպման հիմնական ուղին հետբուհական (ասպիրանտական) կրթության իրականացումն է, որն անց է կացվում՝ համաձայն Բոլոնյան սկզբունքների՝ կրեդիտային հիմունքներով: Հետազոտողի ուսուցման կազմակերպումն ու կրեդիտային համակարգի ներդրումը միտված են համալսարանում ապահովելու մի կողմից՝ ասպիրանտների և հայցորդների գիտելիքների, ունակությունների և կարողությունների ավելի լայն շրջանակ, մյուս կողմից՝ մասնագիտական գիտելիքների, ընդհանուր հենքային կարողությունների ուսուցում, կառավարման ու հաղորդակցման հմտությունների ձևավորում:

Ասպիրանտական կրթության համակարգը Վանաձորի Հ․Թումանյանի անվան պետական համալսարանում գործում է 2006 թվականից, որն իրականացվում է ասպիրանտուրայի և հայցորդության միջոցով: Հետբուհական կրթության շրջանակներում ՎՊՀ-ում գիտամանկավարժական կադրեր են պատրաստվում տարբեր մասնագիտությունների գծով: Ասպիրանտական և հայցորդության կրթական ծրագրերի իրականացման նպատակով մշակվել և Վանաձորի Հ․Թումանյանի անվան պետական համալսարանի գիտխորհրդի կողմից հաստավել են մի շարք փաստատղթեր՝

  1. «Հետազոտողի պատրաստման կրթական ծրագրով ասպիրանտուրայի ընդունելության, հայցորդության ձեվակերպման ընթացակարգ»

https://old.vsu.am/kanonakarger%2031/aspirant.pdf

  1. «Կանոնակարգ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանում հետազոտողի պատրաստման (ասպիրանտուրայի եվ հայցորդության) գիտակրթական ծրագրով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, գիտակրթական ծրագրի կառուցվածքի»

https://www.vsu.am/karg/2020/165%20karucvatsk%20aspirantura%20%2010.03.2020.pdf

  1. «Կարգ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանում ուսանողներին և ասպիրանտներին ակադեմիական արձակուրդ տալու»

https://www.vsu.am/karg/2020/10.03.2020asp-us-arcakurd.pdf