Գիտահետազոտական ուղղություններ

Գիտահետազոտական ուղություններ

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի ավելի քան կեսդարյա ուսումնամանկավարժական և գիտահետազոտական գործունեության փորձը թույլ է տալիս արձանգանքել ժամանակի մարտահրավերներին: Համալսարանը կարևորում է հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների պլանավորումը և իրականացումը։  Նրա ֆակուլտետների կառուցվածքային ուսումնագիտական հիմնական ստորաբաժանումները՝ ամբիոնները, ունեն գիտահետազոտական թեմաներ՝ երկարաժամկետ պլանավորմամբ։ Համալսարանը կարևորում է նաև գիտահետազոտական գործունեության ծավալումը միջազգային ասպարեզում, ընդ որում՝ ոչ միայն գիտաժողովների մասնակցությամբ, այլև համատեղ ծրագրերի իրականացմամբ:

Համալսարանի գիտության զարգացման 2023-2025 թվականների գերակայություններն են.

1) Հայագիտություն

2) Գիտություններ կյանքի և առողջության մասին

3) Նորագույն արդյունավետ տեխնոլոգիաներ, տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, այդ թվում՝ արհեստական բանականության օգտագործմամբ տեխնոլոգիաներ

4) Տնտեսության և հասարակության զարգացման կարևորագույն հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված հիմնարար և կիրառական հետազոտություններ

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի գիտության ոլորտի զարգացման 2023-2025թթռազմավարություն

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն
Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոն
Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն
Օտար լեզուների և գրականության ամբիոն
Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոն
էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոն
Պատմության ամբիոն
Արվեստի և սպորտի ամբիոն