Օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղությունները

Օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղությունները

Երկարաժամկետ ուղղություններ

 1. Լեզվային աշխարհապատկեր
 2. Համեմատական գրականագիտություն
 3. Բանահյուսությունը և գրականությունը

Կարճաժամկետ ուղղություններ

 1. Լեզվային անհատականություն
 2. Անգլերենի, ռուսերենի և հայերենի կառուցվածքային տիպաբանություն
 3. էթնոլեզվաբանությունը և միջմշակութային հաղորդակցության հիմահարցերը
 4. Հատկանվաբանության արդի հիմնահարցերը
 5. Անգլերենի և ռուսերենի դասավանդման մեթոդիկա
 6. Թարգմանաբանության հիմնահարցեր
 7. Ավանդական բանահյուսությունը և պոստֆոլկլոր
 8. Գրականագիտական արդի հիմնահարցեր