էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղությունները

էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղությունները

Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի երկարաժամկետ գիտահետազոտական ուղղությունները

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական, իրավական բարեփոխումների, զբոսաշրջության զարգացման հիմնական ուղղությունների վերլուծություն

Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի կարճաժամկետ գիտահետազոտական ուղղությունները

Կառավարում

ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծության, զբաղվածության հիմնախնդիրները

ՀՀ գործարար միջավայրի վերլուծություն

ՀՀ ֆինանսաբյուջետային համակարգի վերլուծություն

Վարքագծային տնտեսագիտություն

Պետական կառավարման արդյունավետություն

Մարքեթինգային հետազոտություն

Սերվիս

Լոռու մարզի զբոսաշրջային ներուժի վերլուծություն

Լոռու մարզի լանդշաֆտաէկոլոգիական գնահատումը

Լոռու մարզի զբոսաշրջության ոլորտի բիզնես վերլուծություն

Զբոսաշրջության մարքեթինգային հետազոտություն

Իրավագիտություն

Մարդու իրավունքների հայեցակարգերը արդի ժամանակաշրջանում

Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները  Հայաստանի Հանրապետությունում

Պետական գույքի մասնավորեցման հարաբերությունները