Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղությունները

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղությունները

Երկարաժամկետ ուղղություններ

  1. Հայ հին և միջնադարյան գրականության պատմություն և տեսություն
  2. Գրաբար և միջին հայերեն (տեսության և պատմության հարցեր)
  3. Հայ պարբերական մամուլը և գրականությունը
  4. 20-րդ դարիհայ գրականությունը

Կարճաժամկետ ուղղություններ

  1. Նորաբանությունները ժամանակակից հայերենում
  2. Կիրառական լեզվաբանություն
  3. Արդի հայ գրականություն
  4. Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա