Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2023ԹՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ  26ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

1Հաշվետվություններ 2022-2023թթ. ուսումնական տարում հաստատված գիտական խմբերի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ:

Զեկ.՝ գիտական  խմբերի  ղեկավարներ

2.Ուսանողների շրջանում  իրավունքների պաշտպանության մարմնի գործունեության արդյունավետության  բարձրացման  վերլուծություն:

Զեկ.՝ ՎՊՀ ՈՒԽ նախագահ Վ Հակոբյան

3 ՈՒԳԸ-ի աշխատանքային պլանի քննարկում ու հաստատում (2023-2024թթ ուս տ):

Զեկ.՝ ՈՒԳԸի նախագահ  Լ.Հարությունյան

4Կարգի քննարկում և հաստատում:

  • «Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի աշխատողներին գիտական, ուսումնական, մշակութային, մարզական և կազմակերպական աշխատանքների համար խրախուսման կարգ»

Զեկ.՝ ՎՊՀ  իրավաբան ՔՂազարյան

Ծանոթություն.  —

ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր    առաջ:

բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական- գիտ.- Գիտ.խորհուրդ –26.10.2023թ.:                                                

Գիտքարտուղար `                          Ս.Բեժանյան

16.10.2023թ.

Previous Article
Next Article