ՄՄՈւՀ-երի (Քոլեջների) շրջանավարտների ընդունելիություն

ՄՄՈՒՀ - երի (քոլեջների) շրջանավարտներին