2021Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-ԻՆ` ԺԱՄԸ 11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2021Թ.  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ  ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

 1. Հաշվետվությունների քննարկում և հաստատում.
 2. ֆակուլտետների  տարեկան հաշվետվություններ:

Զեկ.` ֆակուլտետների դեկաններ

 • ուսումնական աշխատանքների հաշվետվություն:

Զեկ.` ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

 • կրթական գործընթացների կառավարման բաժնի  հաշվետվություն:

Զեկ.` կրթական գործընթացների կառավարման բաժնի ղեկավար՝     Ա.Գևորգյան

 • կրթական բարեփոխումների և վերապատրաստման կենտրոնի հաշվետվություն:

Զեկ.`  կրթական բարեփոխումների և վերապատրաստման կենտրոնի ղեկավար Վ.Նազարյան

 • գիտական աշխատանքների հաշվետվություն:

Զեկ.` գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյան

 • գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակցության  բաժնի   հաշվետվություն:

Զեկ.` գիտահետազոտական աշխատանքների և նորարարությունների և համագործակցության  բաժնի ղեկավար՝    Ա. Հարությունյան

 • համալսարանի գրադարանի հաշվետվություն:

Զեկ.` գրադարանի վարիչ` Գ.Գաբոյան

  2. Բակալավրիատի ՝ 2021-22 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման համակարգի

011401.03.6-«Աշխարհագրություն» մասնագիտության ուսումնական պլանի քննարկում և հաստատում:

 Զեկ.`ուսումնական աշխատանքների պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

 • «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության բակալավրի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգի համալսարանական և մանկավարժական (023101.01.6 և 011401.19.6), «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության բակալավրի, մագիստրատուրայի առկա համալսարանական և մանկավարժական (011401.21.6 և 023102.02.06, 023102.02.7 և 011401.21.6) և «Պատմություն» մասնագիտության բակալավրի առկա համալսարանական (022201.01.6)  ուսումնական պլաններում փոփոխությունների կատարման հարցը։

Զեկ.`հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Մ.Բրուտյան

3. Կարգերի և կանոնակարգերի  քննարկում և հաստատում:

 • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի

աշխատողներին գիտական, ուսումնական, մշակութային, մարզական և կազմակերպական աշխատանքների համար խրախուսման կ ա ր գ:

 • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի վարչական աշխատողների աշխատանքի գնահատման, խրախուսման և վճարման կարգը:
 • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման և խթանման կանոնակարգ:

Զեկ.` իրավաբան 

    4. Ներքոնշյալ կարգի վերամշակման համար հանձնաժողովի ձևավորում.

 «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամի գիտական խորհրդին կից մշտական մրցութային հանձնաժողովի:

Զեկ.`  համալսարանի ռեկտոր Ռ.Սահակյան

5. «Խրախուսման գործընթացի վերահսկման, ֆոնդերի բաշխման և ձևավորման հարցերում առաջարկություններ մշակելու, առաջացած խնդիրները և վեճերը լուծելու համար ՎՊՀ գիտական խորհրդին կից խրախուսման մշտական հանձնաժողովի աշխատակարգի մշակման հարցը»:

Զեկ.` հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Հ.Պապոյան

                         Ծանոթություն.  ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 2 օր    առաջ:

                         բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական գիտ. Գիտ.խորհուրդ –30.12.2021թ.:                                                

Գիտքարտուղար                                                  Ս.Բեժանյան

20.12.2021թ.

Previous Article
Next Article