ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

2022Թ. ՄԱՐՏԻ 10-ԻՆ` ԺԱՄԸ 11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

  1. 2021-25թթ. ՎՊՀ բարելավման գործողությունների պլանի կատարման վիճակը:

Զեկ.՝ որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար Ա. Խաչատրյան

  1. Հաղորդում ուսանողների ուսումնագիտական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ:

Զեկ.՝ ՈւԳԸ նախագահ Տ. Օհանյան

  1. Բակալավրի կրթական ծրագրով 2022-23 ուստարվա ընդունելության առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի վարձավճարների հաստատման հարցը (հիմք ընդունելով ««Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի գիտական խորհրդի կանոնակարգի» 10-րդ կետի 5-րդ)` պահպանելով նախորդ տարվա վարձավճարները։

Զեկ.՝ կրթական գործընթացների կառավարման բաժնի ղեկավար Ա. Գևորգյան

  1. Կարգերի և կանոնակարգերի մասնակի փոփոխությունների ներկայացում և հաստատում:

◾ «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի

Գիտական տեղեկագրի հրատարակման կանոնակարգ:

◾ «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ֆակուլտետի դեկանի ընտրության ընթացակարգ /փոփոխված/:

Զեկ.՝ իրավաբան Մ.Սիմոնյան

  1. «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի գիտական խորհրդին կից մշտական մրցութային հանձնաժողովի կազմի հաստատման հարցը:

Զեկ.` համալսարանի ռեկտոր Ռ.Սահակյան

Ծանոթություն.

ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 2 օր առաջ:

բ) Որոշումների նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում` վարչական- գիտ.

Գիտ.խորհուրդ –10.03.2022թ.:

Գիտքարտուղար՝ Ս.Բեժանյան

28.02.2022թ.

Previous Article
Next Article