Բովանդակություն (ըստ հեղինակների)

ՖԻԶԻԿԱ

Պետրոսյան Մարա

Կուստանհեյմո-Շտիֆելի ձևափոխության ընդհանրացված տարբերակը

Քոչարյան Վիլեն

Վիճակի հավասարումը գերձայնային արագությունների դեպքում (Հյուգինյոյի հավասարումը)

ՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱ

Ծատուրյան Գրիգոր, Անտոնյան Սամվել, Մովսիսյան Լիա

Գերլայնաշերտ տեխնոլոգիայով աշխատող ինտեգրալ սխեմայի թեստավորում

Ղազարյան Արթուր, Բաբայան Դավիթ

14-նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար ցածր էներգասպառմամբ openMSP430 պրոցեսորի նախագծումը

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մամիկոնյան Հայկանուշ

Բարձր կարգի քվազիգծային պսևդոպարաբոլական մի հավասարմամբ ծնված կիսախմբերի Լյապունովի ֆունկցիան

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Վարդանյան Զարուհի, Սաֆարյան Անի, Հակոբյան Շուշաննա

Ջրային ռեժիմի առանձնահատկությունները Լոռու և Տավուշի մարզերում աճող որոշ բույսերում

ՔԻՄԻԱ

Ավանեսովա Նելլի, Ջաղինյան Ալեքսանդր

Մի շարք բուսական թուրմերում անտոցիանների գունային փոփոխությունների ուսումնասիրումը տարբեր գործոնների ազդեցության պայմաններում

Խաչատրյան Էդիկ

Երկու միևնույն մետաղական էլեկտրոդներից և հեղուկ էլեկտրահաղորդող միջավայրից բաղկացած էլեկտրաքիմիական համակարգերի առանձնահատկությունները

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

Հարությունյան Յուրիկ, Գյուրջինյան Աշոտ

BIM մոդելավորման արդյունավետությունը ժամանակակից շինարարական նախագծման ոլորտում

Ղուկասյան Ցոլակ, Նիկողոսյան Կարեն, Հակոբյան Քաջիկ

Արհեստական ինտելեկտի օգտագործումը բժշկության մեջ ինտենսիվ թերապիայի հիվանդների ներհիվանդանոցային մահացության կանխատեսման օրինակների վրա

Մարտիրոսյան Արման, Գալստյան Դավիթ, Հարությունյան Էդուարդ

Վերլուծական համակարգ mpi-ի, openmp-ի և openssl-ի հետ

Հովհաննիսյան Նարեկ, Սահակյան Ռուստամ, Շպեխտ Իրինա

Անորոշության պայմաններում մենեջերի համար որոշումների աջակցման խելացի համակարգի մշակում

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Թադևոսյան Գագիկ

Ձևաչափական բնութագրիչների վերլուծությունը որպես գետերի դասակարգման առաջնակարգ ցուցիչ (Դեբեդի գետային ցանցի օրինակով) 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Թունյան Աշոտ

Ենսենի անհավասարություն և նրա մի քանի կիրառություններ

 Ծատուրյան Արմեն, Ծատուրյան Արմինե, Շահբազյան Անի

Ֆիզիկայից տեսական նյութի բացատրման ժամանակ սովորողներին խնդիրների լուծման նախապատրաստումը

Մանուկյան Մարգարիտա

Կլիմայի գլոբալ փոփոխության ազդեցության վերաբերյալ հարցերի քննարկման նպատակահարմարությունը 9-րդ դասարանի «Հայաստանի աշխարհագրություն» առարկայի դասընթացում

Մանուկյան Վարդան

Մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը և իրական թվի քառակուսու նշանը

Նալբանդյան Կատյա, Հակոբյան Մետաքսյա

Առաջանցիկ ուսուցման մոդելի կիրառման արդյունավետությունը քիմիայի ուսուցման գործընթացում

Նահապետյան Գոհար

«Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն» (ԹԳՀԳ) դպրոցական դասընթացի չափորոշչային պահանջների և դասավանդման խնդիրների վերլուծություն

Նիկողոսյան Գագիկ

Ֆիզիկայի և երկրաչափության միջառարկայական կապերի որոշ դրսևորումների մասին

Շահբազյան Անի

Առաջանցիկ ուսուցման կազմակերպման վերաբերյալ  գոյություն ունեցող մոդելների վերլուծությունը

Պեպանյան Ռուզաննա

Ամպային տեխնոլոգիաների կիրառման նպատակահարմարությունը ուսուցման գործընթացում

Սայադյան Մինաս

Բուհում հիմնական մաթեմատիկական դասընթացների խնդիրների համակարգի մասնագիտական ուղղվածությունը