Հեռակա

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ

ՀԵՌԱԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկ

ՎՊՀ դիմորդների քանակն ըստ մասնագիտությունների

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Արտոնություններ

Ընդունելության քննությունների արդյունքները

Ընդունելության քննությունների ծրագիր-չափորոշիչ և հարցաշար

Հայաստանի Հանրապետության պետական և հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման ընդունելության կանոններ

Արխիվ

Արխիվ 2021-2022 թթ․