Հեռակա

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ

ՀԵՌԱԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկ

ՎՊՀ դիմորդների քանակն ըստ մասնագիտությունների

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Արտոնություններ

Ընդունելության քննությունների արդյունքները

Ընդունելության քննությունների ծրագիր-չափորոշիչ և հարցաշար

 • 011301.00.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011301․03․6 Սոցիալական մանկավարժություն (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011401․01․6 Կենսաբանություն (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011401․09․6 Ֆիզ․դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011401․05․6 Մաթեմատիկա (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011401.18.6 Պատմություն (Մանկավարժության բակալավր)
 • 023101.01.6 Հայոց լեզու և գրականություն (Բանասիրության բակալավր)
 • 023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն (Բանասիրության բակալավր)
 • 023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն (Բանասիրության բակալավր)
 • 031301․01․6 Հոգեբանություն (Հոգեբանության բակալավր)
 • 041301․01․6 Կառավարում (Կառավարման բակալավր)
 • 042101․01․6 Իրավագիտություն ( Իրավագիտության բակալավր)
 • 053101․02․6 Դեղագործական քիմիա (Քիմիայի բակալավր)
 • 061101․02․6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա (Ինֆորմատիկայի բակալավր)
Հայաստանի Հանրապետության պետական և հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման ընդունելության կանոններ

Արխիվ

Արխիվ 2021-2022 թթ․