Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ

Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ

Իրականացվող կրթական ծրագրեր

Ֆակուլտետում բակալավրիատի առկա և հեռակա ոսուցման համակարգերում իրականացվում են հետևյալ կրթական ծրագրերը ՝

Մանկավարժության բակալավրի որակավորմամբ

 • Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
 • Սոցիալական մանկավարժություն
 • Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ
 • Սոցիալական աշխատանք
 • Աշխարհագրություն

Հոգեբանության բակալավրի որակավորմամբ

 • Հոգեբանություն

Լրագրության
բակալավրի որակավորմամբ

 • Լրագրություն

Կառավարման բակալավրի որակավորմամբ

 • Կառավարում

Իրավագիտության բակալավրի որակավորմամբ

 • Իրավագիտություն

Սոցիալական աշխատանքի
բակալավրի որակավորմամբ

 • Սոցիալական աշխատանք
Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգում իրականացվում են հետևյալ կրթական ծրագրերը՝

Կառավարման մագիստրոսի որակավորմամբ

 • Հանրային կառավարում
 • Կրթության կառավարում

Հոգեբանության մագիստրոսի որակավորմամբ

 • Անձի հոգեբանություն և խորհրդատվություն