2022Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 27-ԻՆ` ԺԱՄԸ 11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

2022Թ.  ՀՈՒՆՎԱՐԻ  27-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ  ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ  ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ  ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

  1.  «Վանաձորի պետական համալսարան»  հիմնադրամի 2022թ. տարեկան  ծախսերի նախահաշվի նախագծի ներկայացում:

Զեկ.` ՖՌԿ բաժնի վարիչ Ա.Մոսինյան

2. Կարգերի և կանոնակարգերի  ներկայացում և հաստատում:

  •  «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման և խթանման կանոնակարգ:
  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի Գիտական խմբերի ստեղծման և նրանց աշխատանքների խթանման կանոնակարգ:
  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամում

 Դպրոցականների  օլիմպիադաների անցկացման կանոնակարգ /փոփոխված/:

  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի

Ուսանողների վարչական և պրոֆեսորադասախոսական աշխատակազմի շարժունության կանոնակարգ /փոփոխված/:

  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամի      Գիտական խորհրդին կից մշտական մրցութային հանձնաժողովի կանոնակարգ

/փոփոխված /:

  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամի

ECTS հենքով կրթական ծրագրերի և մասնագիտությունների ուսումնական պլանների մշակման, հաստատման, մշտադիտարկման և  գնահատման  ընթացակարգ:

/փոփոխված/:

  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամի

Կրթական ծրագրերում ընդգրկված  կամընտրական դասընթացների ընտրության կարգ /փոփոխված/:

  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամի

Ակադեմիական կրեդիտների կուտակման եվ փոխանցման համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնակարգ /փոփոխված/:

Զեկ.` իրավաբան

                          Ծանոթություն.  ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 2 օր    առաջ:

                         բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական գիտ. Գիտ.խորհուրդ –27.01.2022թ.:                                                

Գիտքարտուղար                                                  Ս.Բեժանյան

17.01.2022թ.

Previous Article
Next Article