Գիտական խմբեր 2022թ․

2022 թվական

Sambucuc nigra L. և Grataegus sanguine Pall.  բույսերի գեներատիվ օրգանները որպես կենսաբանական ակտիվ միացությունների աղբյուր

Գիտական խմբի ղեկավար՝  կ․գ․դ․, պրոֆեսոր Զ․ Վարդանյան

Խմբի անդամներ՝ կ․գ․թ․, դոցենտ Վ․ Հովսեփյան, կ․գ․թ․ Հ․ Մխիթարյան, Գ․ Ավետիսյան

Եվրոպական ազգային-ազատագրական, հասարակական-քաղաքական և մշակույթային իրադարձությունների արձագանքը հայ պարբերական մամուլում։

Գիտական խմբի ղեկավար՝ պ․գ․դ․, պրոֆեսոր Ֆ․ Մովսիսյան

Խմբի անդամներ՝ պ․գ․թ․, դոցենտ Մ․ Բրուտյան, Հ․Մատինյան, Ա․ Դեմիրխանյան

 Նարեկացու բայական նորաբանությունների արժույթը ռուսերեն թարգմանություններում

Գիտական խմբի ղեկավար՝ բ․գ․դ․, պրոֆեսոր Գ․ Խաչատրյան

Խմբի անդամներ՝ բ․գ․թ․, դոցենտ  Լ․ Պետրոսյան, է․ Բարոյան

Էպոնիմները ժամանակակից հայերենում

Գիտական խմբի ղեկավար՝ բ․գ․թ․, դոցենտ Ա․ Սանթոյան

Խմբի անդամներ՝ բ․գ․թ․, դոցենտ  Հ․ Հարությունյան, Մ․ Քալաշյան

Գրքի գովազդը թիֆլիսահայ պարբերական մամուլում (1905-191822)

Գիտական խմբի ղեկավար՝ բ․գ․թ․, դոցենտ Տ․ Դանիելյան

Խմբի անդամներ՝ բ․գ․թ․, դոցենտ Հ․ Բաբուռյան, Թ․ Այվազյան