Բնական և ճշգրիտ գիտություններ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Սերգեյ Ազարյան

Անհամասեռ իզոտրոպ մարմնի ջերմահաղորդականության  հավասարման լուծման մի մեթոդի մասին

ՔԻՄԻԱ

Հայկուհի Թաթուլյան, Արմինե Ղազարյան

Դասական և երկկենտրոն մակերևութային ակտիվ նյութեր. դասակարգումը, կառուցվածքը, կենսաբժշկական հատկությունները

Զարուհի Վարդանյան, Անուշ Գևորգյան, Արմինե Ղազարյան, Գոհար Ավետիսյան

Կարոտինոիդների պարունակությունը որոշ մերձարևադարձային բույսերի պտուղներում

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Էդուարդ Բալայան, Անդրեյ Արաքսյանց

Կաթնասպիտակուցային մթերքի արտադրության տեխնոլոգիայի մշակում

Զարուհի Վարդանյան, Լիլիա Բայրամյան, Գայանե Սահակյան, Հասմիկ Մխիթարյան

Sambucus L. ցեղի տեսակների և կենսաձևերի տարածվածությունը Հայաստանի Լոռու և Տավուշի մարզերում

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

Սուրեն Էքսուզյան

Կոդավորման կիրառություն

Գևորգ Պետրոսյան, Ռուստամ Սահակյան, Իրինա Շպեխտ

Բուհի ավարտական որակավորման աշխատանքների ինքնատիպության աստիճանի գնահատման տեղեկատվական համակարգի նախատիպի մշակում

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Ռուզաննա Մազմանյան

Նշանակումների խնդիրը և դրա լուծման ծրագիրը

Վարդան Մանուկյան

Ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի դասընթացում չափայնությունների վերլուծության մեթոդի որոշ կիրառությունների մասին

Գագիկ Նիկողոսյան

Մաթեմատիկական տրամաբանական խնդիրները որպես ստեղծագործական մտածողության զարգացման միջոց