Առկա

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ

ԱՌԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Մասնագիտությունների ընդունելության քննությունները, անվճար և վճարովի տեղերը, վարձաչափերը

Ներբուհական քննություններ

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Արտոնություններ

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման ընդունելության կարգ
2024-2025 ուսումնական տարվա Վանաձորի Հ․Թումանյանի անվան պետական համալսարանի առկա ուսուցման համակարգի ընդունելության արդյունքները

ՎՊՀ դիմորդների քանակն ըստ մասնագիտությունների

Ընդունելության քննությունների արդյունքները

Արխիվ

Արխիվ 2021-2022 թթ․