2023Թ. ՄԱՐՏԻ 30-ԻՆ` ԺԱՄԸ 11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2023Թ.  ՄԱՐՏԻ 30-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

1Բակալավրի   կրթական   ծրագրով   առկա  և  հեռակա   ուսուցման համակարգերի   2023-24 ուստարվանից  նոր  ներդրվող  ուսումնական պլանների հաստատման հարցը։

Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների գծով

պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

2Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգի 2022-23 ուստարվանից ներդրված ուսումնական պլաններում առկա տեխնիկական թերությունների շտկման հարցը։

Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների գծով

պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

3․Զեկուցում  ՄԿԾ-ների մշակման, ներդրման, վերանայման, բարելավման և հաստատման քաղաքականության վերլուծության վերաբերյալ:

Զեկ.՝ամբիոնների վարիչներ Վ․ Հարությունյան, Ֆ․ Մովսիսյան,

 Հ․Օհանյան, Լ․Բաղդասարյան, Հ․Բաբուռյան,

Ա․Ղազարյան, Ա․Բարսեղյան, Թ․Թադևոսյան

4․ 2022-2023թթ. ուսումնական տարվա գիտական խմբերի հայտերի քննարկում և հաստատում:

Զեկ.՝ գիտական խմբերի հայտերը ուսումնասիրող

 հանձնաժողովի նախագահ Ա․ Հարությունյան

5․ՎՊՀ ուսանողության և ՊԴ կազմի կարիքների վերհանում, վերլուծություն։

Զեկ.՝ որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար Ա.Խաչատրյան

6․․ Կանոնակարգերի փոփոխությունների քննարկում և հաստատում:

  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի գիտական տեղեկագրի հրատարակման կանոնակարգ»-ը վերամշակող աշխատանքային խմբի առաջարկվող փոփոխությունները:
  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի «Մագիստրոս» ժողովածուի հրատարակման կանոնակարգ»-ի  վերաբերյալ առաջարկություն:
  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամի Կրթական բարեփոխումների և վերապատրաստման կենտրոնի կանոնակարգ /խմբագրված/։

Զեկ.՝ իրավաբան

Ծանոթություն.- ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր` գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր առաջ:

բ) Որոշումների նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում ` վարչական-գիտ.-Գիտ.խորհուրդ –30.03.2023թ.:                        

Գիտքարտուղար   Ս.Բեժանյան

20.03.2023թ.

Previous Article
Next Article