2022Թ. ԱՊՐԻԼԻ 28-ԻՆ` ԺԱՄԸ 11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2022Թ. ԱՊՐԻԼԻ 28-ԻՆ` ԺԱՄԸ 11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ
  1. «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնի ընտրության արդյունքի հաստատում՝ կայացած 2022 թվականի ապրիլի 15-ին:

Զեկ.՝ գիտքարտուղար Ս.Բեժանյան

2. Համալսարանի ենթակառուցվածքների միջև համագործակցության մեխանիզմների արդյունավետության բարձրացման խնդիրները:

Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների գծով

պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

3. ՄԿԾ-ների վերջնարդյունքների համապատասխանությունը աշխատաշուկայի պահանջներին:

Զեկ.՝ ամբիոնի վարիչներ՝ էկոնոմիկայի,

իրավունքի և կառավարման, քիմիայի և կենսաբանության,

հայոց լեզվի և գրականության

4. Զեկուցում մանկավարժական և ուսումնական պրակտիկաների դրվածքի և արդյունավետության բարձրացման ուղիների վերաբերյալ:

Զեկ.՝ ամբիոնի վարիչներ՝ մանկավարժության և

հոգեբանության, պատմության,

մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի:

5. Զեկուցում շրջանավարտների հետ հետադարձ կապի ուղղությամբ տարվող աշխատանքների վերաբերյալ:

Զեկ.՝ ֆակուլտետների դեկաններ

6. Կարգերի և կանոնակարգերի մասնակի փոփոխությունների ներկայացում և հաստատում:

6.1 «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի

Ուսանողական նպաստների, պետական և անվանական կթաթոշակների տրամադրման կարգի 43- րդ կետում փոփոխություն կատարելու մասին հարցը:

6.2 «Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի տարեկան ուսումնական բեռնվածության չափորոշիչների որոշման» կանոնակարգի 1.2.1.ենթակետում լրացում կատարելու մասին հարցը:

Զեկ.՝ իրավաբան Մ.Սիմոնյան

Ծանոթություն. — ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 2 օր առաջ:

բ) Որոշումների նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական- գիտ.- Գիտ.խորհուրդ –28.04.2022թ.:

Գիտքարտուղար                                             Ս.Բեժանյան

18.04.2022թ.

Previous Article
Next Article