2023Թ. ՓԵՏՐՎԱՆԻ23-ԻՆ` ԺԱՄԸ 11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2023Թ.  ՓԵՏՐՎԱՆԻ23-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

1Զեկուցում գիտահետազոտական աշխատանքներում երիտասարդ հետազոտողների ներգրավածության  վերաբերյալ:

Զեկ.՝գիտական աշխատանքների գծով

 պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյան

2Ուսանողների կարիքների վերհանում:

Զեկ.՝ ՎՊՀ ՈՒԽ նախագահ Վ․Հակոբյան

3. 2022-2023  ուստարվա մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ Տաթևիկ Տոնոյանի  ատենախոսության թեմայի և անհատական պլանի հաստատումը:

Զեկ.՝գիտահետազոտական աշխատանքների,

նորարարությունների և համագործակցության

բաժնի ղեկավար  Ա. Հարությունյան

4. Կանոնակարգի փոփոխությունների քննարկում և հաստատում:

  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամի Ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնակարգ-ի 28-րդ կետում փոփոխություն կատարելու հարցը։

Զեկ.՝ ՎՊՀ իրավաբան Ք․Ղազարյան

Ծանոթություն.- ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր` գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր առաջ:

բ)Որոշումների նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում` վարչական-գիտ.-Գիտ.խորհուրդ –23.02.2023թ.:

Գիտքարտուղար   Ս.Բեժանյան

13.02.2023թ.

Previous Article
Next Article