Բովանդակություն ըստ հեղինակների

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ալթունյան Էդիտա

Ժամանակի ամրակայման ձևերի բառային իրացումը Ղարաբաղի բարբառում՝ ըստ պատմական իրողությունների վկայման

Գրքիկյան Լալա

Ժամանակակից հայերենի չեզոք սեռի բայերի ստորոգառությունը

Գևորգյան Ամալյա

 «Նադսաթ» ժարգոնի հայերեն թարգմանելու առանձնահատկությունները (հիմնված Է. Բյորջեսի «Լարովի նարինջ» վեպի վրա)

Հարությունյան Ագնեսա

Գործանունների անվանադարձումը ժամանակակից ռուսերենում

Մատինյան Գայանե

Տրոհված անորոշ դերբայը ժամանակակից անգլերենի քերականության մեջ

Շահվերդյան Թերեզա

Ե. Չարենցի «Տաղարանը» տեքստի ոճաբանության դիտանկյունից

Պողոսյան Ալբերտ, Կիրակոսյան Լուսյա

Անորոշ դերբայի սեռական հոլով + գոյական կապակցության շուրջ

Սարգսյան Էլլա

Ֆրանսերենի համակարգային ազդեցությունը անգլերեն լեզվի վրա (պատմական վերլուծություն)

Սարգսյան Նռանե

Որոշ դիտարկումներ արևմտահայերենի «կոր» մասնիկի վերաբերյալ

Վարդանյան Լուսիկ, Էվոյան Մարինե

Լեզվի միջանձնային գործառույթի խախտման որոշ դիտարկում Բ. Շոուի «Պիգմալիոն» պիեսում 

Վարդանյան Լուսիկ, Խառատյան Մարինե

 Պայմանի հարաբերություն արտահայտող կառույցների ուսումնասիրությունը «ուղղորդված հայտնագործության» մեթոդով՝ «ձև-իմաստ-կիրառություն» հարաբերակցության լույսի ներքո

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Զարմանյան Հերմինե

Սփյուռքահայ գրականության խնդիրները  Երվանդ Ազատյանի աշխատություններում

Զոհրաբյան Էլֆիք

Հրապարակախոսական դրամա.  տարրերը և հատկանիշները այլ ենթաժանրերում

Համբարձումյան Նաիրա

Վահե Օշականի1950-60-ական թվականների ստեղծագործությունը. «Մարդ» ֆենոմենը և քաղաքի քրոնոտոպը «Պատուհան» և  «Քաղաք» ժողովածուներում

Մալումյան Գայանե

Չարենցյան մի երկրորդ պատգամ.  «Որպես գորշ, դեղին տերևներ» պոեմը

Փիլոյան Վալերի

Լուսինը Հրանտ Մաթեվոսյանի ստեղծագործության մեջ

ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Բրուտյան Մարիյա

Զմյուռնիայի հունական «Ամալթեա» թերթը (XIX-XX դդ.)

Խաժակյան Վաչագան

Վերածննդի մշակույթի և Ռեֆորմացիայի առանձնահատկությունները Ֆրանսիայում 16-րդ դարում

Ղուլյան Յուրիկ

Ղարաբաղի հարցը ՀՀ արտաքին քաղաքականության ոլորտում (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր)

Մատինյան Հենրի

 Հայ-լեհական մշակութային համագործակցությունը 1991-2014 թվականներին

Մելիքյան Արթուր

 «Դաշնակից» և «բարեկամ» արքաների հետ Հռոմի հարաբերությունների ռոմանականացման նախադրյալներն ու դրսևորումները վաղ պրինցիպատի դարաշրջանում

Մովսիսյան Ֆելիքս

Արեվմտահայ պարբերական մամուլը 1848 թթ. լեհական ազատագրական պայքարի մասին

Մովսիսյան Ֆելիքս, Բերնեցյան Արման

 «Մասիս» թերթը Դանուբյան իշխանությունների միավորման մասին

Չատինյան Զոյա

19-րդ դարի Շապին Գարահիսարի և հարակից գյուղերի /բնակավայրերի հայ հասարակական ընկերությունները

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ասլանյան Արփինե

Լոռու մարզի ռազմավարական կառավարման հիմնախնդիրներն ըստ խնդրահարույցության աստիճանի

Զաքարյան Մերի

Հարկային վարչարարության իրականացման միջազգային փորձը

Հարությունյան Ռաֆայել

ՓՄՁ ոլորտի վերլուծությունը Հայաստանի Հանրապետությունում

ԿԱՌԱՎԱՈՒՄ, ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Դավթյան Հասմիկ

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավարների մոտիվացիոն համակարգի վերլուծությունը Վանաձորի համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում

Հակոբջանյան Արման

Իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության որոշ հիմնախնդիրներ ՀՀ-ում

Պողոսյան Գարիկ

Արցախը տարածաշրջանային գերակայությունների և ռազմաքաղաքական ագրեսիայի կերպափոխման պայմաններում

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ

Գրիգորյան Աննա

Տեղեկատվական հասարակությունների սոցիոմշակութային մի քանի առանձնահատկություններ

Խադունովա Ամալյա

Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին ուղղված այլընտրանքային խնամքի ծառայությունների ներդրման գործընթացի պատմասոցիոլոգիական վերլուծություն

 ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ավագիմյան Հայկ, Ստեփանյան Լիլիթ

Դպրոց հաճախելու հետ կապված տագնապայնության հետազոտություն

Մկրտումյան Մելս, Մկրտումյան Լիլիթ

Վիրավորված զինվորների հետվնասվածքային վիճակների սկզբնական հոգեբանական ուղեկցման աշխատանքների կազմակերպման առանձնահատկությունները

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Առաքելյան Աննա

Նորագույն կրթական տեխնոլոգիաների արդյունավետությունը համաճարակի ժամանակ

Եղիազարյան Հայարփի

Կրտսեր դպրոցականների բարոյաբնապահպանական դաստիարակությունը ուսումնական գործընթացում

Հովհաննիսյան Անահիտ, Ասատրյան Նազելի

Համաճարակի պայմաններում մանկավարժների և ծնողների դերը սովորողների տնային աշխատանքների պատրաստման գործում

Ղալայան Մերի

Գրավոր հաղորդակցության ուսուցման հիմնական խնդիրները Հայաստանի ուսումնական հաստատություններում

Մելիքսեթյան Վահան

Հայաստանյան բուհերում կրթության որակի կառավարման հիմնախնդիրները համավարակի պայմաններում

Միրզոյան Սուսաննա

Գեղարվեստական գրականությունը որպես ռուսաց լեզվի զարգացման միջոց

Միրզոյան Քրիստինե

Հայրենասիրության դաստիարակությունը տարրական դպրոցում (անձնական փորձից)

Մկրտչյան Աննա

Առակների դաստիարակչական նշանակությունը և դասավանդման մեթոդիկան

Մուրադյան Սվետլանա, Վահրամյան Անահիտ

Խաղը որպես կրտսեր դպրոցականի ուսուցման կազմակերպման ձև

Նազարյան Վաղինակ, Տիգրանյան Գնել, Տոնոյան Տաթևիկ

Ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրասման դասընթացի արդյունավետության գնահատումը և վերլուծությունը Վանաձորի պետական համալսարանում

Սարգսյան Կարինե, Սարոյան Հեղինե

Ինչպես պետք է ուսուցիչները վարվեն սխալների ուղղման հետ

Ստեփանյան Անահիտ

Ծնողների ժամանակակից մանկավարժական մշակույթի էությունը և ազդեցությունը երեխաների զարգացման վրա

Վարդանյան Ռուզան, Վարդանյան Արևիկ

Կրտսեր դպրոցականների հուզական ինտելեկտի ձևավորումը և դրա նշանակությունը

Վիրաբյան Քարմիլե, Բաբայան Քնարիկ

Բարոյական դաստիրակության խնդիրները Խ. Աբովյանի ստեղծագործություններում