Ֆակուլտետներ

Ֆակուլտետներ
Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն
Օտար լեզուների և գրականության ամբիոն
Պատմության ամբիոն
Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոն
Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոն
Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն
էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոն
Արվեստի և սպորտի ամբիոն