Ֆակուլտետներ

Ֆակուլտետներ

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ

Կարդալ
Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն
Օտար լեզուների և գրականության ամբիոն
Պատմության ամբիոն

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ

Կարդալ
Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոն
Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոն

Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ

Կարդալ
Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն
էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոն
Արվեստի և սպորտի ամբիոն