ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

2021ԹՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 28ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ  ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. Ֆակուլտետների ռազմավարության գործողությունների կարճաժամկետ (օպերացիոն) պլանների հաստատում:

Զեկ.՝ Ֆակուլտետների դեկաններ

2.Ամբիոնների ռազմավարության գործողությունների կարճաժամկետ (օպերացիոն) պլանների հաստատում և  ներդնում:

Զեկ.՝  հայոց լեզու և գրականության,

քիմիայի և

 կենսաբանության

ամբիոնների վարիչներ

3. Բակալավրի  կրթական ծրագրով 2022-23 ուսումնական տարվա    ընդունելության  մասնագիտությունների տեղերի, վարձավճարների չափերի նախագծի քննարկում և հաստատում:

Զեկ.՝ կրթական գործընթացների կառավարման բաժնի վարիչ Ա.Գևորգյան

4.Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Պատմություն» 011401.18.7 մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսումնական պլանում փոփոխությունների կատարման (2021/22 և 2022/23 ուսումնական տարիների համար) առաջարկի քննարկում և հաստատում:

Զեկ.՝ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Մ.Բրուտյան

5. Քիմիայի և  կենսաբանության ամբիոնի ասպիրանտ Հայկուհի Թաթուլյանի գիտական թեմայի, գիտական ղեկավարի, ուսումնական պլանի, ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական պլանի քննարկում և հաստատում:

 Զեկ.՝ քիմիայի և  կենսաբանության ամբիոնի վարիչ Ա.Ղազարյան

    6. «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»

հիմնադրամի  Քոլեջի(միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության) կանոնադրության փոփոխությունների քննարկում և հաստատում:

Զեկ.՝ իրավաբան  Ք.Ղազարյան

 Ծանոթություն.  — ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 2 օր    առաջ:

բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական- գիտ.- Գիտ.խորհուրդ –28.10.2021թ.:

Գիտքարտուղար                                                  Ս.Բեժանյան

18.10.2021թ.

Previous Article
Next Article