Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղությունները

Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղությունները

Երկարաժամկետ ուղղություններ

 1. Լոռու տարածաշրջանում տարածված դեղաբույսերում կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի և դեղաբանական որոշ հատկությունների ուսումնասիրում
 2. Դեղանյութերի կառուցվածքի և ֆիզիկաքիմիական հատկությունների ուսումնասիրում սպեկտրաֆոտոմետրական , ֆոտոկալորիմետրական և այլ մեթոդների կիրառմամբ
 3. Սննդամթերքի աղտոտումը սնկերով և միկոօրգանիզմներով
 4. Լոռու մարզի բնապահպանական խնդիրների բացահայտում և լուծման օպտիմալ ուղիների որոնում
 5. Բարձրագույն նյարդային գործունեության նյարդաֆիզիոլոգիական մեխանիզմների ուսումնասիրությունը տարբեր տարիքային խմբերում:
 6. Աշակերտների և ուսանողների առողջ ապրելակերպը որպես ֆիզիկական և հոգեկան առողջության հիմք
 7. Լոռու մարզի էնտոմոֆաունայի ուսումնասիրություն

Կարճաժամկետ ուղղություններ

 1. Կանաչապատման բնագավառում կիրառվող բույսերի տեսակային կազմի ուսումնասիրություն կլիմայի փոփոխության հետ կապված: 
 2.  Թանթրվենի սև Sambucus nigra L. բուսատեսակի կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունների ուսումնասիրում,
 3. Կարոտինոիդների պարունակության որոշումը  բույսերում
 4. Բարձր էներգիաների քիմիա
 5. Քվանտային ռադիոֆիզիկայի տեսական և փորձարարական մեթոդները անցումային մետաղների կոմպլեքսների հետազոտություններում:
 6. Կենսաբանորեն ակտիվ   կոմպլեքս միացությունների սինթեզ և հետազոտություն