Բովանդակություն ըստ հեղինակների

ՖԻԶԻԿԱ

Սերգեյ Խառատյան

Հիմնարար ֆիզիկական հաստատունները և ֆիզիկական մեծությունների չափման միավորների բնական համակարգերը 

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Զարուհի Վարդանյան, Անի Սաֆարյան, Լաուրա Աղաբեկյան

Բույսերի տերևներում քլորոֆիլի պարունակության կախվածությունը աճելավայրի պայմաններից  

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

Նարեկ Հովսեփյան

Աշխատատեղի համար թեկնածուներ առաջարկող համակարգ հիմնված տեղեկատվության բովանդակության վրա  

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գագիկ Թադևոսյան

ՀՀ տարածքում Կուրի ավազանի գետերի ջրագրական ցանցի ջրագրաձևաչափական վերլուծությունը         

Գագիկ Թադևոսյան

Գետային ցանցի խտության որոշման մեթոդական մոտեցումների քննական վերլուծություն ՀՀ տարածքում Կուրի վտակների ջրհավաք ավազանների օրինակով

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Սուրեն Էքսուզյան

Գծային ծրագրավորման խնդիրներ տարբեր բնագավառներում        

Ռաֆիկ Կռոյան

Կլոր մեմբրանի տատանման լուծումը տրված սկզբնական և եզրային պայմանների դեպքում

Մետաքսյա Հակոբյան, Լուսինե Հովսեփյան

Տարբերակված ինքնուրույն աշխատանքները` որպես քիմիայի ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց 

Վարդան Մանուկյան

Ուսուցման գործընթացում ֆիզիկայի արդի նվաճումների հանրամատչելի ներկայացման մեթոդաբանական որոշ մոտեցումների մասին    

Ալեքսան Մարգարյան, Ջանիբեկ Սրապիոնյան  

Կոմպլեքս թվերի դասավանդման մեր փորձը

Գագիկ Նիկողոսյան

Տրամաբանական խնդիրների դերը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում      

Նարինե Վարդումյան

Կենսաբանության դասերին ժամանակակից մեթոդների ու տեխնոլոգիաների կիրառումը` որպես ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց     

Հեղինե Օհանյան, Արմենուհի Կյուրեղյան, Գայանե Քանարյան

WEB ծրագրավորման Javascript լեզուն ուսուցանող առցանց միջավայր. աշխատանքի սկզբունքները