Պատմության ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղությունները

Պատմության ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղությունները

Երկարաժամկետ ուղղություններ

Հայոց և համաշխարհային պատմության արդի հիմնախնդիրներ: Նոր մոտեցումներ

Կարճաժամկետ ուղղություններ

  1. 18-19-րդ դարերի եվրոպական ազգային, հասարակական –քաղաքական և մշակույթային իրադարձությունների արձագանքը հայ պարբերական մամուլում
  2. 19-րդ դարի եվրոպական հեղափոխական և ազգային ազատագրական շարժումների արձագանքը հայ պարբերական մամուլում