2023Թ.  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2023ԹԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ  28ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

1․ ՎՊՀ 2024թ. տարեկան  ծախսերի նախահաշվի նախագծի ներկայացում:

Զեկ.՝ ՖՌԿ բաժնի վարիչ Մ․Թեմուրյան

2․Հաշվետվությունների քննարկում և հաստատում.

 • Ֆակուլտետների  տարեկան հաշվետվություններ,

/Չզեկուցվող հարցեր/։

Զեկ.՝ Ֆակուլտետների դեկաններ

 • Ուսումնական աշխատանքների հաշվետվություն,

Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Լ.Կոստանդյան

 • Գիտական աշխատանքների հաշվետվություն:

Զեկ.՝  գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյան

3․Դիմորդների հավաքագրման շուկայավարական քաղաքականության արդյունավետության  բարձրացման  վերլուծություն:

Զեկ.՝ կրթական բարեփոխումների և վերապատրաստման

               կենտրոնի ղեկավար Վ.Նազարյան

4․ ՀԼԳ ամբիոնի ասպիրանտ Գ․ Չոփուրյանի աշխատանքի վերնագրի մեջ կատարել մասնակի փոփոխություն՝ դարձնելով ՝ «12-16-րդ դարերի հայերեն վիմագիր արձանագրությունների լեզուն»։

Զեկ.՝ ՀԼԳ ամբիոնի վարիչ  Հ. Բաբուռյան

5․«Վանաձորի Հ․Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  2024-2025թթ․ միջազգայնացման ռազմավարության քննարկում և հաստատում:

Զեկ.՝  գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյան

6Կարգերի և կանոնակարգերի  փոփոխությունների քննարկում և հաստատում:

 • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի «Վարչական  աշխատողների աշխատանքի գնահատման, խրախուսման և վճարման կարգում»  առաջարկվող  փոփոխությունների հարցը։

Զեկ.՝  ՄՌԿ բաժնի պետ՝ Հ. Ղարաքեշիշյան

 • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  ներքին կարգապահական կանոններում  առաջարկվող  փոփոխությունների հարցը։
 •  «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի

Ուսանողների գիտելիքների ստուգման, հաշվառման և գնահատման կանոնակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ։

Զեկ.՝ ՎՊՀ  իրավաբան ՔՂազարյան

 • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի «Ուսանողների, վարչական և պրոֆեսորադասախոսական աշխատակազմի շարժունության կանոնակարգ»-ի վերաբերյալ առաջարկություններ։

Զեկ.՝ գիտահետազոտական աշխատանքների

և նորարարությունների և

 համագործակցության  բաժնի

ղեկավար՝    Ա. Հարությունյան

 •  «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի

Մասնագիտական կրթական ծրագրի համար առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծության (բենչմարքինգի) իրականացման քաղաքականության և ընթացակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ։

Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Լ.Կոստանդյան

6․1․ Հետևյալ  կարգերում/ կանոնակարգերում  փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ հարցը

6․1․1․ ՊՈԱԿ-ը փոխել հիմնադրամի

 • Կանոնակարգ ՎՊՀ մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գործունեության։
 • Կարգ ՎՊՀ-ում ուսանողների գիտելիքների գնահատման արդյունքների բողոքարկման։
 • Կարգ Վանաձորի Հ. Թումանյանի պետական համալսարանի ամբիոններում դասալսումների անցկացման և քննարկման կազմակերպման
 • Մասնագիտության կրթական ծրագրի ներքին աուդիտի կազմակերպման ընթացակարգ ՊՈԱԿ

6․1․2․ ՊՈԱԿ–ի փոփոխության հետ մեկտեղ փոփոխել նաև համապատասխան ստորաբաժանման անվանումը

 • Կարգ Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի աշխատողների անձնական գործերը կազմելու և վարելու

 6․1․3․ Ստորև նշված կարգերում կատարել միայն ստորաբաժանումների անվանումների փոփոխություն.

 • Ամբիոնի կանոնակարգ
 • Ռեկտորատի կանոնակարգ
 • Կանոնակարգ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանում «Դասախոսը ուսանողների աչքերով» սոցիոլոգիական հարցման անցկացման
 • Կարգ դպրոցականների լուսանկարչական աշխատանքների մրցույթի կազմակերպման, անցկացման, արդյունքների ամփոփման
 • Կարգ դպրոցականների ասմունքի մրցույթի կազմակերպման, անցկացման, արդյունքների ամփոփման։

6․1․4․ Հետևյալ կարգերում հղումը կատարել  ՎՊՀ-ի նոր  ռազմավարության վրա

 • Մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշակման և ներդրման ռազմավարություն։
 • Վանաձորի անվան պետական համալսարանի մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականություն։
 • Երիտասարդ դասախոսների (աշխատակիցների) մենթորության կազմակերպման։

Զեկ.՝ ՎՊՀ  իրավաբան Ք․Ղազարյան

Ծանոթություն.  — ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր    առաջ:

                         բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական- գիտ.- Գիտ.խորհուրդ –28.12.2023թ.:                                                

Գիտքարտուղար                                                  Ս.Բեժանյան

                                                                               18.12.2023թ.

Previous Article
Next Article