2024Թ.  ՀՈՒՆՎԱՐԻ 09-ԻՆ` ԺԱՄԸ  15.30 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2024ԹՀՈՒՆՎԱՐԻ  09ԻՆ` ԺԱՄԸ  15.30ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

1․ Կարգերի և կանոնակարգերի  քննարկում և հաստատում

  1. 1.1 «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի «Ակադեմիական ազնվության» կարգ։

Զեկ.՝  գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյան

  1. 1.2 «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի «Ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման բաժնի»  կանոնակարգ։

Զեկ.՝  ՎՊՀ  ՖՌԿ բաժնի պետ Մ․Թեմուրյան

  1. 1.3 «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի «Արխիվավարման» ընթացակարգ։

Զեկ.՝  արխիվավար Ա․ Ղազախեցյան

  1. 1.4 «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ՈՒԳԸ կանոնադրություն։

Զեկ.՝  ՈՒԳԸ նախագահ Լ․Հակոբյան

  1. 1.5 «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի «Հենակետային վարժարանի» կանոնադրություն։

Զեկ.՝  ՎՊՀ  իրավաբան Ք․Ղազարյան

  1. 1.6 «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի «Պրոֆեսորադասախոսական կազմի  որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման, ուսումնաօժանդակ և վարչական կազմի որակավորման բարձրացման» ընթացակարգ։

Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

2․ Կասեցնել հետևյալ կարգը․

2․1․ «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի Ուսումնաօժանդակ անձնակազմի վերապատրաստման և ատեստավորման կարգը /30․05․2019/

«3.Կանոնադրության փոփոխության քննարկում և հաստատում:

3.1.«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի «Գրադարանի կանոնադրություն։

Զեկ.՝  գրադարանի վարիչ Գ․Գաբոյան

Ծանոթություն.  — ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր    առաջ:

                         բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական- գիտ.- Գիտ.խորհուրդ –09.01.2024թ.:                                                

Previous Article
Next Article