Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղությունները

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղությունները

Երկարաժամկետ ուղղություններ

Կրթության զարգացում

Կարճաժամկետ ուղղություններ

Մանկավարժություն

  1. Կրթության բարելավման և զարգացման մոդել
  2. Ազգային արժեքների պահպանումը ուսումնադաստիրակչական գործընթացի համատեքստում

Հոգեբանություն

  1. Կյանքի դժվարին իրավիճակների հոգեբանական ասպեկտները. Ծագող խնդիրնեչը, հաղթահարման ուղիները
  2. Ուսուցիչների մասնագիտական այրման հիմնախնդիրները