Դիմորդ

 Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 

2017/18 ուստարվա՝ ըստ մասնագիտությունների

 ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, 

ՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԻ

  ՑԱՆԿ  

 

Դասիչ

Մասնագիտությունըկրթական

 ծրագիրը

Քննություններ

Տեղեր

Ուսման

վարձը

 /հազ. դրամ/

Մրցութային

Ոչ մրց.

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

 

 

 

 

 

 

 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն  և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

 

 

40

320 

 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

 

 

25

280 

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

 

 

 

 

 

 

 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

ԸՖՊ

ՄԿՖ

 

Հլգ(գ)*

20

280 

022201.00.6

Պատմություն

 

 

 

 

 

 

 

022201.01.6 Պատմություն

ՀԺՊ(գ)

ԸՊ(գ) կամ Օտլ(գ)

 

Հլգ(գ)* 

20

280

 

023101.00.6

Հայոց լեզու և գրականություն

 

 

 

 

 

  

 

023101.01.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(բ)

Հլգ(գ)

 

ՀԺՊ(գ)* 

20

280 

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

 

 

 

 

 

  

 

023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ(բ)

Ռլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

20

280 

 

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(բ)

Անգլ (գ)

 

Հլգ(գ)*

25

320 

031301.00.6

Հոգեբանություն

 

 

 

 

 

 

 

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ) կամ Կ(գ)

 

 

25

280 

041301.00.6

Կառավարում

 

 

 

 

 

  

 

041301.01.6 Կառավարում

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

30

320 

042101.00.6

Իրավագիտություն

 

 

 

 

 

  

 

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀԺՊ(գ)

Օտլ(գ) կամ ԸՊ(գ)

Հլգ(գ)

 

20

480 

051101.00.6

Կենսաբանություն

 

 

 

 

 

  

 

051101.01.6 Կենսաբանություն

Կ(գ)

Ք (գ) ** կամ Ֆ (գ) **

 

 Հլգ(գ)*

20

280 

053101.00.6

Քիմիա

 

 

 

 

 

  

 

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

Ք(գ)

Կ (գ) ** կամ Ֆ (գ) **

 

Հլգ(գ)*

20

280 

056101.00.6

Մաթեմատիկա

 

 

 

 

 

  

 

056101.01.6  Մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ (գ) **

 

Հլգ(գ)*

20

280 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

 

 

 

 

 

 

 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ (գ) ** կամ Անգլ (գ) **

 

Հլգ(գ)*

25

280

 

 Օգտագործված հապավումներ 

(բ)       բանավոր
(գ)       գրավոր
Ա         Աշխարհագրություն
Անգլ    Անգլերեն լեզու
Գծն     Գծանկար
Գն       Գեղանկար
ԵՏՍ    Երաժշտության տեսություն և սոլֆեջիո
ՆԵՍԿ  Նվագարաններով երաժշտական ստեղծագործության կատարում

ԸՖՊ    Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստականություն
ՄԿՖ   Մարդակազմություն և ֆիզիոլոգիա 

ԸՊ       Ընդհանուր պատմություն
ՀԺՊ     Հայ ժողովրդի պատմություն
Հլ        Հայոց լեզու
Հլգ      Հայոց լեզու և գրականություն
Ռլ       Ռուսաց լեզու
Ռլգ     Ռուսաց լեզու և գրականություն
Կ         Կենսաբանություն
Մ        Մաթեմատիկա
Ք         Քիմիա
Ֆ         Ֆիզիկա
ՍԱ      Ստեղծագործական աշխատանք
ԲՀՄ    Բանավոր հաղորդակցման մշակույթ
Օտլ     ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն

* Նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից: 

** Վճարովի ուuուցման համակարգում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում այդ տեղերի մրցույթին մաuնակցելու համար դիմորդները մաuնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու աuտղանիշերով նշված առարկաների համար որպեu մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապեu հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեuտատի կամ համապատաuխան ավարտական փաuտաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում`տարեկան գնահատականը: 

ՑԱՆԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ  ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ 2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ