Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ

Իրականացվող կրթական ծրագրեր

Ֆակուլտետում բակալավրիատի առկա և հեռակա ոսուցման համակարգերում իրականացվում են հետևյալ կրթական ծրագրերը ՝
Մանկավարժության բակալավրի որակավորմամբ
 • Հայոց լեզու և գրականություն
 • Պատմություն
 • Ռուսաց լեզու և գրականություն
 • Անգլերեն լեզու և գրականություն

Բանասիրության բակալավրի որակավորմամբ

 • Հայոց լեզու և գրականություն
 • Ռուսաց լեզու և գրականություն
 • Անգլերեն լեզու և գրականություն

Պատմության
բակալավրի որակավորմամբ

 • Պատմություն
Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգում իրականացվում են հետևյալ կրթական ծրագրերը՝

Մանկավարժության մագիստրոսի որակավորմամբ

Մանկավարժության մագիստրոսի որակավորմամբ
 • Հայոց լեզու և գրականություն
 • Պատմություն
 • Ռուսաց լեզու և գրականություն
 • Անգլերեն լեզու և գրականություն

Բանասիրության մագիստրոսի որակավորմամբ

 • Հայոց լեզու և գրականություն
 • Ռուսաց լեզու և գրականություն
 • Անգլերեն լեզու և գրականություն

Պատմության մագիստրոսի որակավորմամբ

 • Պատմություն

Հեռ.

(+374 322 24359)

Էլ. փոստ.

info@vspi.am