Հարգելի ուսանող

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հարգելի’ ուսանող,

Տեղեկացնում ենք , որ Վանաձորի պետական համալսարանում ընդունվում են  դիմումներ․

Ա) Պետության կողմից ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցում  ստանալու նպատակով  

Բ) Բուհի կողմից ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցում (զեղչ) ստանալու նպատակով

Բուհում պետության, ինչպես նաև բուհի կողմից ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման մասին դիմումներն ընդունվում են՝

1) առկա ուսուցման դեպքում՝ տվյալ ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներին հաջորդող չորս շաբաթների ընթացքում,

2) հեռակա ուսուցման դեպքում՝ տվյալ ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներին նախորդող և հաջորդող երկու շաբաթների ընթացքում:

Պետության կողմից ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցում  տրամադրվում է ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի   27-ի   N 1183-Ն  որոշմամբ
հաստատված
«Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցում (լրիվ կամ մասնակի (զեղչ) և պետական կրթաթոշակ տալու կարգ  (վերնագիրը  խմբ.  28.10.21 N 1752-Ն)» https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=157284)

Տարակարգն ըստ կարգի 6-րդ կետիԴիմումին կցվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը
Ընտանիքների անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավորներ ունեցող ուսանողներին՝ (նշված  կարգի 7-րդ և 8-րդ կետերին համապատասխան)Տեղեկանքը տրամադրած սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության (բաժնի) կողմից, որտեղ նշված է  ընտանիքի անապահովության գնահատման միավորը, ուսանողի ընտանիքի սոցիալական անձնագրի համարը, տեղեկանքի տրման ամսաթիվը  /օր. ամիս.տարի/Տեղեկանք ուսանողի ՄՈԳ-ի և ուսման վարձի վերաբերյալ   Տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշի վերաբերյալ (ՀԾՀ)
Սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների բնակավայրերի ուսանողներին (նշված կարգի 10-րդ և 11-րդ կետերին համապատասխան)Տեղեկանք համայնքապետարանից (համատիրությունից) սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների բնակավայրում բնակվելու վերաբերյալՈւսանողի ավարտած հանրակրթական հաստատության   ատեստատ կամ  պատճենըՏեղեկանք ուսանողի ՄՈԳ-ի և ուսման վարձի վերաբերյալ   Տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշի վերաբերյալ (ՀԾՀ)
Մարտական գործողություններին մասնակցած ուսանողներին (նշված կարգի 11-րդ կետին համապատասխան)Մարտական գործողություններին մասնակցությունը զինված ուժերի կազմում հավաստող փաստաթուղթ՝ զինվորական հաշվառման գրքույկ  համապատասխան նշմամբ կամ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության կամ ծառայության՝ քաղաքացու զինվորական հաշվառման վայրի տարածքային ստորաբաժանման (զինվորական կոմիսարիատ) կողմից տրամադրված տեղեկանք,իսկ այլ զորքերի կազմում՝ համապատասխան լիազոր պետական մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկանք Տեղեկանք ուսանողի ՄՈԳ-ի և ուսման վարձի վերաբերյալ   Տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշի վերաբերյալ (ՀԾՀ)
Առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով սովորող երկու և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ուսանողներին (նշված կարգի 11-րդ կետին համապատասխան)Ուսանողի անձնագրի պատճենըԵրեխաների ծննդյան վկայականներ կամ պատճեներըՏեղեկանք ընտանիքի կազմի վերաբերյալՏեղեկանք ուսանողի ՄՈԳ-ի և ուսման վարձի վերաբերյալ   Տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշի վերաբերյալ (ՀԾՀ)  

Բ) Բուհի կողմից ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցում (զեղչ) տրամադրվում է ըստ ՛՛Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանում  ուսանողական նպաստների, պետական և անվանական կրթաթոշակների տրամադրման կարգի՛՛https://new.vsu.am/karg/2022/%D5%8E%D5%8A%D5%80-%D5%B8%D6%82%D5%B4%20%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%20%D5%B6%D5%BA%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB,%20%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%20%D6%87%20%D5%A1%D5%B6%D5%BE%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%20%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%A1%D5%A9%D5%B8%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%20%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3.pdf )

Տարակարգն ըստ կարգի 38-րդ կետիԴիմումին կցվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը
1) սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավոր (30.01 և ավելի միավոր) ունեցող ընտանիքների) ուսանողներին.Տեղեկանքը տրամադրած սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության (բաժնի) կողմից, որտեղ նշված է  ընտանիքի անապահովության գնահատման միավորը, ուսանողի ընտանիքի սոցիալական անձնագրի համարը, տեղեկանքի տրման ամսաթիվը  /օր. ամիս.տարի/  
2) 18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած ուսանողներին՝ մինչև 23 տարին լրանալը.  Ծնողների մահվան վկայականի պատճենըՈւսանողի ծննդյան վկայականի պատճենը
3) 23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) ուսանողներին.Ծնողի մահվան վկայականի պատճենըՈւսանողի ծննդյան վկայականի պատճենը
4) մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին.Ուսանողի անձնագրի պատճենըԵրեխայի ծննդյան վկայականի պատճենը
5) երեք և ավելի անչափահաս կամ երեք և ավելի ուսանող երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին.Ուսանողի անձնագրի պատճենըԵրեխաների ծննդյան վկայականների պատճեները
6) 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում՝ հաշմանդամ ազատամարտիկ ծնող ունեցող ուսանողներին.Ուսանողի ծննդյան վկայականի պատճենըԾնող/ների հաշմանդամության վերաբերյալ տեղեկանքները
7) մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերում մարտական հերթապահության     մեջ ընդգրկված պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած ուսանողներին.  Զինված ուժերի կազմում մարտական հերթապահությանը մասնակցելու մասին հավաստող փաստաթուղթ՝ զինվորական հաշվառման գրքույկ  համապատասխան նշմամբ կամ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության կամ ծառայության՝ քաղաքացու զինվորական հաշվառման վայրի տարածքային ստորաբաժանման (զինվորական կոմիսարիատ) կողմից տրամադրված տեղեկանք,իսկ այլ զորքերի կազմում՝ համապատասխան լիազոր պետական մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկանք  
8) սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում      հաշվառված անապահովության 0-ից բարձր մինչև 30-ը ներառյալ միավոր ունեցող ընտանիքների) ուսանողներին.Տեղեկանքը տրամադրած սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության (բաժնի) կողմից, որտեղ նշված է  ընտանիքի անապահովության գնահատման միավորը, ուսանողի ընտանիքի սոցիալական անձնագրի համարը, տեղեկանքի տրման ամսաթիվը  /օր. ամիս.տարի/  
9) ՎՊՀ-ի վճարովի ուսուցման համակարգում երկու ուսանող երեխաներ ունեցող ընտանիքների ուսանողներից միայն մեկին.Տեղեկանք դեկան/ներ/ից յուրաքանչյուր ուսանողի վճարովի համակարգում սովորելու վերաբերյալՏեղեկանք համատիրությունց ընտանիքի կազմի մասին
10) ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված հեռավոր լեռնային կամ սահմանամերձ գյուղերի բնակիչ ուսանողներին.Տեղեկանք համատիրությունց բնակության վայրի  մասին
11) ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում տրամադրվում է ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված երկու կիսամյակ անընդմեջ առավել բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր տարբերությամբ.Տեղեկանք դեկանից
12) բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող 4 կիսամյակ անընդմեջ գերազանցիկ ուսանողներին.Տեղեկանք դեկանից
13) մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորող 2 կիսամյակ անընդմեջ  գերազանցիկ ուսանողներին.Տեղեկանք դեկանից
14) մարզական ակնառու հաջողություն ունեցած (1 հավաստագիրը կարող է կիրառվել ոչ ավելի,   քան 2 կիսամյակ անընդմեջ), այդ   թվում    աշխարհի, Եվրոպայի,   համաշխարհային   օլիմպիական  խաղերի չեմպիոն, 2-րդ և 3-րդ մրցանակակիր կամ Հայաստանի Հանրապետության չեմպիոն ուսանողներին.Մարզական ակնառու հաջողությունների վերաբերյալ  փաստաթղթերի պատճեները
15) ստեղծագործական ակնառու հաջողություններ ունեցած (արտասահմանյան կամ հանրապետական մենահամերգ կամ ցուցահանդես) ուսանողներին,  Ստեղծագործական ակնառու հաջողությունների    (արտասահմանյան կամ հանրապետական մենահամերգ կամ ցուցահանդես) վերաբերյալ հավաստող փաստաթղթեր
16) միջազգային կամ հանրապետական ուսանողական առարկայական օլիմպիադաների մրցանակակիր ուսանողներին,  Միջազգային կամ հանրապետական ուսանողական առարկայական օլիմպիադաների մրցանակակիր լինելու վերաբերյալ հավաստող փաստաթղթեր
17) միջազգային կամ հանրապետական ՈւԳԸ կոնֆերանսի դիպլոմակիր ուսանողներին.միջազգային կամ հանրապետական ՈւԳԸ կոնֆերանսի դիպլոմի պատճենը
18) ՎՊՀ – ում առնվազն 5 տարի աշխատած ներկայումս աշխատող աշխատակիցների երեխա-ուսանողներին,Տեղեկանք ծնողի աշխատելու և ստաժի վերաբերյալՈւսանողի ծննդյան վկայականը
19) ՎՊՀ — ի կողմից կազմակերպված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի 1-ին մրցանակային տեղը գրաված ուսանողներին։ՎՊՀ — ի կողմից կազմակերպված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի 1-ին մրցանակային տեղը գրավելու վերաբերյալ հավաստում (հավաստագիր, տեղեկանք և այլն)
Պատերազմի ընթացքում մարտական գործողությունների մասնակից անձանց սովորող երեխաներին և սովորող ամուսնունԾննդյան վկայականի պատճենը (երեխա ուսանողը)Ամուսնության վկայականի պատճենը (ամուսին ուսանողը)Պատերազմի ընթացքում մարտական գործողությունների մասնակից լինելու վերաբերյալ մարտական գործողություններին մասնակցությունը զինված ուժերի կազմում հավաստող փաստաթուղթ՝ զինվորական հաշվառման գրքույկ  համապատասխան նշմամբ կամ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության կամ ծառայության՝ քաղաքացու զինվորական հաշվառման վայրի տարածքային ստորաբաժանման (զինվորական կոմիսարիատ) կողմից տրամադրված տեղեկանք,իսկ այլ զորքերի կազմում՝ համապատասխան լիազոր պետական մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկանք
Previous Article
Next Article