Բնական գիտությունների ֆակուլտետ

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ

Իրականացվող կրթական ծրագրեր

Ֆակուլտետում բակալավրիատի առկա և հեռակա ոսուցման համակարգերում իրականացվում են հետևյալ կրթական ծրագրերը ՝
Մանկավարժության բակալավրի որակավորմամբ
 • Մաթեմատիկա
 • Ֆիզիկա
 • Կենսաբանություն
 • Քիմիա

Մաթեմատիկայի բակալավրի որակավորմամբ

 • Մաթեմատիկա

Ինֆորմատիկայի
բակալավրի որակավորմամբ

 • Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
Ֆինանսական մաթեմատիկայի բակալավրի որակավորմամբ
 • Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Ռադիոֆիզիկայի բակալավրի որակավորմամբ

 • Ռադիոֆիզիկա

Քիմիայի
բակալավրի որակավորմամբ

 • Դեղագործական քիմիա
Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգում իրականացվում են հետևյալ կրթական ծրագրերը՝

Մանկավարժության մագիստրոսի որակավորմամբ

 • Մաթեմատիկա
 • Ինֆորմատիկա
 • Կենսաբանություն
 • Քիմիա