Առկա

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ

ԱՌԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Արտոնություններ

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 2023/2024 ուսումնական տարվա ընդունելության կարգ

Ներբուհական քննություններ

Մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկ

ՎՊՀ դիմորդների քանակն ըստ մասնագիտությունների

Ընդունելության քննությունների արդյունքները

2022-2023 ուսումնական տարվա Վանաձորի Հ․Թումանյանի անվան պետական համալսարանի առկա ուսուցման համակարգի ընդունելության արդյունքները

Արխիվ

Արխիվ 2021-2022 թթ․