Առկա

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ

ԱՌԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Արտոնություններ

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 2023/2024 ուսումնական տարվա ընդունելության կարգ

Ներբուհական քննություններ

Մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկ

ՎՊՀ դիմորդների քանակն ըստ մասնագիտությունների

Ընդունելության քննությունների արդյունքները

2022-2023 ուսումնական տարվա Վանաձորի Հ․Թումանյանի անվան պետական համալսարանի առկա ուսուցման համակարգի ընդունելության արդյունքները
 • 011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011301․03․6 Սոցիալական մանկավարժություն (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011401․01․6 Կենսաբանություն (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011401․09․6Ֆիզ․դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ(Մանկավարժության բակալավր)
 • 011401.04.6 Ֆիզիկա (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011401․11․6 Կերպարվեստ (Մանկավարժության բակալավր)
 • 011401․13․6 Երաժշտական կրթություն (Մանկավարժության բակալավր)
 • 023201.01.6 Թարգմանչական գործ (անգլերեն և հայերեն)
 • 023101.00.6 Հայոց լեզու և գրականություն (Բանասիրության բակալավր)
 • 022201․01․6 Պատմություն (Պատմության բակալավր)
 • 023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն (Բանասիրության բակալավր)
 • 023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն (Բանասիրության բակալավր)
 • 031301․01․6 Հոգեբանություն (Հոգեբանության բակալավր)
 • 041301․01․6 Կառավարում (Կառավարման բակալավր)
 • 042101․01․6 Իրավագիտություն ( Իրավագիտության բակալավր)
 • 053101․02․6 Դեղագործական քիմիա (Քիմիայի բակալավր)
 • 056802․01․6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա (Ֆինանսական մաթեմատիկայի բակալավր)
 • 101801․01․6 Սերվիս (Սերվիսի բակալավր)
 • 061101․02․6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա (Ինֆորմատիկայի բակալավր)
 • 056101.01.6 Մաթեմատիկա ( Մաթեմատիկայի բակալավր)

Արխիվ

Արխիվ 2021-2022 թթ․