Հունիսի 30-ին Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի նիստը մեկնարկեց քվորումի առկայությամբ

Հունիսի 30-ին Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի նիստը մեկնարկեց քվորումի առկայությամբ

Նիստի օրակարգը՝ ութ հարցով,  հաստատվեց միաձայն:

Նախ պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական և մանկավարժական կարողություններին ներկայացվող պահանջների մշակման մասին զեկույցով հանդես եկավ ՎՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյանը: Զեկույցը միաձայն հաստատվեց:

ԲՈԿ-ի կողմից ՎՊՀ գիտությունների թեկնածուների ատենախոսության ղեկավարման իրավունք ստանալու հարցի մասին զեկուցեց գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյանը: Այն ևս հաստատվեց:

Նիստում հաստատվեց  նաև օրակարգային երրորդ՝ 2022/2023 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման ընդունելության համար նախատեսվող տեղերի հաստատման մասին զեկույցը՝ զեկ. կրթական գործընթացների կառավարման բաժնի ղեկավար Ա.Գևորգյան:

Հաջորդ,  այն է՝ բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման համակարգի 2022-23 ուստարվանից նոր ներդրվող ուսումնական պլանների հաստատման հարցը՝ զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր     Լ.Կոստանդյան,   ևս հաստատվեց:

Շրջանավարտների հետ հետադարձ կապի ուղղությամբ տարվող աշխատանքների վերաբերյալ զեկույցով հանդես եկավ հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի  դեկան Հ.Պապոյանը: Զեկույցն ընդունվեց ի գիտություն:

Գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակցության բաժնի ղեկավար՝    Ա. Հարությունյանի զեկույցը ՎՊՀ-ի  հայցորդների անհատական պլանների հաստատման մասին էր: Այն ընդունվեց միաձայն:

Գիտխորհրդի նիստում հաստատվեց նաև ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյանի հաջորդ զեկույցը՝ «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի Ուսանողների գիտելիքների ստուգման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգի մասին:

Գիտական խորհրդի նիստը եզրափակեց գիտքարտուղար Ս.Բեժանյանը՝ Հայոց  լեզվի  և  գրականության  ամբիոնի  դոցենտներ  Ա.  Սանթոյանի  և   Շ. Ղուկասյանի՝ «Գրաբարի-(ը)ն ձայնորդահանգ բառույթները ժամանակակից հայերենում»  աշխատանքը տպագրության երաշխավորելու  մասին զեկույցով:

Նիստի օրակարգային վերջին հարցը ևս հաստատվեց միաձայն:

Previous Article
Next Article