поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ(29.04.21)

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ  (27.02.2020)

ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ ՀԵՏԱԶՈՏՈՂԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՅՑՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՀ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԻ

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՏՄԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺՆԻ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՀ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՀ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺՆԻ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ԿԱԴՐԵՐԻ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ԲԱԺՆԻ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ 2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ (26.04.2018)

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՀ-ՈՒՄ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ (29.04.2016)

ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳ

ՎՊՀ ՊՈԱԿ-Ի ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՀ ՊՈԱԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ 2015-2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՈՒՄ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ` ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼՈՒ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ (07.10.2016)

ՎՊՀ ՊՈԱԿ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՎՊՀ ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (30.04.2014)

ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԼՐԱՆԱԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՌԱՆՑ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ԿԱՐԳ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ-Ի ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ

ՎՊՄԻ ԱՆՑԱԿԵՏԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի «ԲԱԶՈՒՄ» ՄԱՐԶԱԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆԳՐՎԱՆԻ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-ՈՒՄ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ

ԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴԻՄՈՒՄ-ԲՈՂՈՔՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ

ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՍԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱԶՍԱԿԵՐՊՍԱՆ

ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ԿՐԹԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ՌԵԿՏՈՐԻՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ՀԵՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ

ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 2010-2015ԹԹ.

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ-Ի «ԴԱՍԱԽՈՍԸ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՉՔԵՐՈՎ» ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ

ԿԱՐԳ ՎՊՄԻ «ԲԱՆԲԵՐ» ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍՈՒՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՀՈԴՎԱԾ, ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ, ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ, ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ) ՏՊԱԳՐՄԱՆ

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ (31.10.2019թ.)

ԿԱՐԳ ՎՊՀ-ՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ (18.12.2014)

ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ  2020 - 2021ԹԹ

ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ (30.06.2020թ. փոփոխություններով)

ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ (06.07.2020)

 «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ 2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ (27.04.2017)

ԿԱՐԳ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ, ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻՆ ԿԻՑ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

ԿԱՐԳ ՎՊՀ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ 2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՀ-ՈՒՄ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ

ԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-ՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ (ԱԶԱՏՄԱՆ) ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ

ԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-ՈՒՄ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ 2012-2013 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՐԳ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԳԻՏԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ

<<ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ 2013-2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ

ԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-ՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏԱԼՈՒ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ (ԳԻՏԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ) ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ ECTS ՀԵՆՔՈՎ ՎՊՄԻ-Ի ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ, ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ

ԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-ՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԳՈՐԾՆԵՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐՈՒՄ ԴԱՍԱԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ

ԾՐԱԳԻՐ ՎՊՄԻ-Ի ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ (ԳԻՏԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ) ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ

ԿԱՐԳ ՎՊՄԻ-Ի ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ-ՈՒՄ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ

ԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-ՈՒՄ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ  

ԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-ՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՐՏԱԼՍԱՐԱՆԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԺՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ

ԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-ՈՒՄ 2014-2015 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ

ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՊՄԻ-ՈՒՄ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ (23.02.2017)

ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ.ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳ (31.05.2018)

ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ.ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ (26.04.2018)

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻՆ ԿԻՑ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (23.02.2017)

ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (23.02.2017)

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (23.02.2017)

ՊԱՏՄԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (23.02.2017)

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (23.02.2017)

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ (26.06.2018)

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (27.12.2016)

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՀ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ (08.07.2015)

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ ՎՊՀ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ (08.07.2015)

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ ՎՊՀ-ՈՒՄ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ (28.12.2015)

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ և ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ՔՈԼԵՋԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-ՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ (ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ) ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԻ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՊՄԻ-Ի ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ

 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ

 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺՆԻ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԲԱԺՆԻ

ԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ՔՈԼԵՋԻՑ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ` ՎՊՄԻ ՔՈԼԵՋ) ՄԵԿ ԱՅԼ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿԱՄ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ

ԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ՔՈԼԵՋԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՒՐՍԻՑ ԿՈՒՐՍ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ, ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՒՅՆ ԿՈՒՐՍՈՒՄ ԿՐԿՆԱԿԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԹՈՂՆԵԼՈՒ, ՀԵՌԱՑՄԱՆ, ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ԱՄԲԻՈՆԻ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ԿՐԹԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺՆԻ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԻ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՊՄԻ ՄԱՐԶԱՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Ս. ՄԵՐԳԵԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԵՎ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԻ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՆ ԳԻՏԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ, ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՈՐՈՇ ՏԵՍԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՈՒ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-ՈՒՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-ՈՒՄ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ

ԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-ՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԵԼՈՒ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿԻ-Ի «ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍԱՆՈՂ» ԵՎ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-Ի «ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԿՈՒՐՍ» ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄ ՏԱԼՈՒ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ ՊՈԱԿ-ՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՎՊՄԻ «ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐԻ ԱԿՈՒՄԲԻ»

ԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՍՄՈՒՆՔԻ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՄԱՆ

ԿԱՐԳ <<ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ ՊՈԵԶԻԱՅԻ ԳՈՀԱՐՆԵՐԸ>> ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՍՄՈՒՆՔԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՄԱՆ 

ԿԱՐԳ ԴԱՍԱՄԱՏՅԱՆԸ ՎԱՐԵԼՈՒ

ԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ «ՀԱՅՐԵՆԻ ԱՇԽԱՐՀ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՄԱՆ

ԿԱՐԳ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ, ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԽՈՏԱՆՄԱՆ

ՎՊՀ ՊՈԱԿ-ՈՒՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

Back to top