поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՎՊՀ Որակի ապահովման կենտրոնը կազմավորվել է 2010 թվականին: Կենտրոնի գործունեությունը միտված է համալսարանի կառավարման ողջ համակարգի բարելավմանը:

Համաձայն եվրոպական ընդունված ուղենիշների,  չափանիշների և չափորոշիչների` Որակի ապահովման համակարգն ունի որակի ապահովման ռազմավարություն, գործունեության վարման հստակ քաղաքականություն, համապատասխան ընթացակարգեր և չափորոշիչներ: Կենտրոնը պարբերաբար անցկացնում է մշտադիտարկում (մոնիթորինգ) և կրթական գործընթացի  աուդիտ:

ՎՊՀ Որակի ապահովման համակարգի հիմնական նպատակն է աջակցել բարձրորակ, շուկայում մրցունակ  մասնագետների պատրաստմանը:   

Որակի կառավարման համակարգի նպատակն է պարբերաբար կատարվող վերլուծությունների միջոցով որակի տեսանկյունից ուսումնասիրել համալսարանի կառավարման համակարգը: ՈԱԿ-ի հիմնական խնդիրն է դիտարկել համալսարանի որակի կառավարման համակարգի ներկա վիճակը և նախագծել նրա բարելավմանն ուղղված գործողությունները` տեսանելի դարձնելու դժվարությունների հաղթահարման ուղիները,նաև հաշվի առնելու հաստատության հետագա զարգացմանը միտված նախաձեռնություններն ու մտադրությունները:

ՈԱԿ-ը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում համալսարանի ողջ կառավարման համակարգը որակի ապահովման տեսանկյունից: Այն մշակում և իրականացնում է համալսարանի քաղաքականությունը որակի կառավարման ոլորտում և վերահսկում այդ քաղաքականության իրականացման գործընթացը բոլոր ստորաբաժանումներում: Կենտրոնը պարբերաբար ստուգում և վերլուծության է ենթարկում կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից որակի բարելավմանը միտված գործողությունների արդյունքները և աջակցում ՎՊՀ-ի  ինքնագնահատման գործընթացին: ՈԱԿ-ը  վերահսկում է կառավարման համակարգի թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունն ապահովող գործընթացները և մշակում որակի կառավարման գործընթացում պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ուսանողների և գործատուների ներգրավման մեխանիզմները, ինչպես նաև մշակում-ներդնում ներքին աուդիտի անցկացման փաստաթղթերը: Կենտրոնն   իրականացնում է համալսարանի  կառուցվածքային ստորաբաժանումների որակի ներքին աուդիտ և ինքնագնահատում, ապահովում հետադարձ կապի մեխանիզմները կառավարման համակարգի բարելավման նպատակով:

Որակի ապահովման համակարգը հիմնված է բարձրագույն կրթության համար ավանդական դարձած որակի վերահսկման տարրերի և բարձրագույն կրթության որակի ապահովման Եվրոպական ասոցիացիայի կողմից մշակված և լրամշակված չափանիշների և չափորոշիչների, ինչպես նաև երաշխավորագրերի համադրության վրա:

Որակի ապահովման կենտրոնն իրականացրել և իրականացնում է մի շարք հանրապետական և միջազգային իրավասության՝ կրթության որակի բարելավմանը միտված ծրագրեր և վերապատրաստումներ, այսպես՝ «Բարձրագույն և հետբուհական հաստատություններում կառավարման գործունեության թափանցիկության և հաշվետվողականության համակարգի ստեղծում», «Որակի ապահովման ներբուհական համակարգի ստեղծում և ամրապնդում», «TEMPUS MAHATMA միջազգային մագիստրոսական ծրագիր», «Դպրոցի տնօրենների վերապատրաստում» և այլն:

Կենտրոնը ղեկավարում է հ.գ.թ., դոցենտ Մարգարիտա Շահվերդյանը: 

ՎՊՀ ինքնավերլուծություն 2015-2018

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018Թ.

Psychological Barriers Connected with the Control and the Assessment of Students’ Individual Work

Quality Management Problems of  Education

Կրթության որակի  կառավարման խնդիրներ

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՎՊՀ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

STATUTE "VANADZOR STATE UNIVERSITY AFTER H. TOUMANYAN" FOUNDATION

REGULATION ON STUDENTS’ KNOWLEDGE EVALUATION, ASSESMENT AND REGISTRATION WITH GRADE- RATING SYSTEM

FULL-TIME EDUCATION

STRUCTURE OF VSU

Հեռ.՝ (0322) 2-04-68

Էլփոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

Back to top