поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՎՊՀ կրթական բարեփոխումների բաժինը կազմավորվել է 2005թ-ին՝ մեր երկրի՝ Բոլոնյան գործընթացին միանալու հետ կապված համալսարանի կրթական համակարգում անհրաժեշտ փոփոխությունների իրականացմանը նպաստելու նպատակով:

Բոլոնյան գործընթացի նպատակն է՝ ճանաչելի դարձնել տարբեր երկրների բարձրագույն կրթության որակավորումները, ներգրավել հռչակագրին միացած երկրների բարձրագույն կրթության համակարգերը ընդհանուր եվրոպական կրթական տարածքում՝ ապահովելով աշխատուժի և մարդկային կապիտալի ազատ տեղաշարժը Եվրոպայի միացյալ տարածքում:

Կրթական բարեփոխումների բաժինը մասնակցել է Բոլոնյան հռչակագրի սկզբունքներից բխող հետևյալ աշխատանքներին.

- երկաստիճան կրթական համակարգի (բակալավրիատ-մագիստրատուրա) ներդրում,

- ECTS կրեդիտային հիմունքներով ուսումնական գործընթացի կազմակերպում,

- եվրոպական դիպլոմի հավելվածի երկլեզու նմուշի ներդրում (մագիստրատուրայի համար),

- ՎՊՀ ուսումնական գործընթացին վերաբերող տարբեր փաստաթղթերի մշակում և ներդնում,

- ԱՊՀ և արտասահմանյան երկրների բարձրագույն կրթության բնագավառում իրականացվող բարեփոխումների, կատարվող փոփոխությունների ուսումնասիրում, վերլուծություն և ներկայացում ՎՊՀ ղեկավարությանը՝ համալսարանի  կրթական գործընթացում դրանց կիրառման անհրաժեշտությունը որոշելու նպատակով:

Ներկա ժամանակահատվածում անցում է կատարվում դեպի կոմպետենցիաների վրա հիմնված կրթական ծրագրերի ներդրում և իրականացում: Կապված այդ հիմնախնդրի հետ՝ խիստ կարևոր են  ուսումնական պլաններում ընդգրկված դասընթացներից ուսանողների ձեռք բերած գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների չափելիության և ստույգ գնահատման խնդիրները:  Այդ խնդիրը լուծելու նպատակով կրթական բարեփոխումների բաժինը մշակել է մի շարք փաստաթղթեր՝ նվիրված գիտելիքների գնահատման ավանդական եղանակների և նոր եղանակների կիրառման առանձնահատկություններին, գնահատման միջոցների լրակազմի ձևավորման սկզբունքներին,  կոմպետենցիաների անձնագրերի ձևանմուշների մշակման առանձնահատկություններին և այլն:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 2018Թ.

Քաղաքային ցանցից ներքին ցանցին միանալու համար հավաքում ենք 4-18-54 կամ 4-18-55 հեռախոսահամարներից մեկը, 3 կարճ և 1 երկար զանգից հետո՝ եռանիշ ներքին հեռախոսահամարը՝ 161

Էլփոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

Back to top