поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Գիտական քարտուղարը.

 • ծավալում է Համալսարանի գիտական խորհրդի կազմակերպչական, տեղեկատվական կապերի ապահովման աշխատանքներր, փաստաթղթերի վարման և համակարգման գործունեություն, կազմում է գիտական խորհրդի նիստերի արձանագրությունները:

Կազմակերպակառավարչական և հսկման աշխատանքներ

 • ապահովում է օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով գիտական քարտուղարի կառավարման հետ կապված գործառույթների իրականացումը,
 • կազմակերպում, նախապատրաստում և ապահովում է գիտական խորհրդի նիստերի անցկացման աշխատանքները և հսկում որոշումների իրականացումը,
 • գիտական խոհրդի նախագահի հետ համաձայնեցում և խորհրդի անդամներին իրազեկում է նիստերի հնարավոր հետաձգումների մասին,
 • Համալսարանի ռեկտորի հանձնարարությամբ շփվում է այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ,
 • ներկայացնում է առաջարկություններ` Համալսարանի զարգացման և գործունեության բարելավման վերաբերյալ:

 Կազմակերպաիրավական աշխատանքներ

 • Կազմակերպում է հսկողություն հաստատված թեմատիկ պլանների` ժամանակին և որակյալ կատարման վրա և պատրաստում հաստատության գործունեության ամփոփիչ հաշվետվությունը,
 • ապահովում է համաձայնեցումը հաստատության աշխատանքի հիմնական ուղղությունների, հաստատության գործունեության արդյունավետության բարձրացման պլանների և ծրագրերի, աշխատանքի և ղեկավարման կազմակերպման բարելավումն ու մշակումը,
 • քննում է այն նյութերը, որոնք կապված են ատենախոսության պաշտպանման և գիտական կոչումների շնորհման հետ,
 • պատրաստում է գիտական աշխատանքների հրապարակման պլանների առաջարկությունները, ապահովում է նրանց գրախոսումը, ինչպես նաև գիտական կոնֆերանսների, խորհրդակցությունների, սեմինարների, բանավեճերի անցկացումը,
 • մասնակցում է աշխատողների ատեստավորման անցկացման, նրանց գործունեության գնահատման մեթոդների և չափորոշիչների մշակման աշխատանքներին,
 • համաձայնեցնում է հաստատության գիտաօժանդակ ստորաբաժանումների գործունեությունը,
 • պատրաստում է առաջարկություններ գիտական կադրերի որակավորման բարձրացման և նախապատրաստման, գիտաշխատողների ստաժավորման վերաբերյալ:

Փաստաթղթային աշխատանքների կազմակերպում

 • Ապահովում է կազմակերպության գիտական խորհրդի նիստերի արձանագրությունների պահպանությունը և հաջորդ տարվա սկզբին հանձնում Համալսարանի արխիվ,
 • պահանջում է (անձամբ կամ կազմակերպության ղեկավարության հանձնարարությամբ) կազմակերպության ստորաբաժանումների և այլ մասնագետներից տեղեկատվություն և փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են իր պաշտոնեական պարտականությունների կատարման համար:

Իրավունքներ և պարտականություններ

 • Կատարում է «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի կանոնադրությունից և այլ իրավական ակտերից բխող պարտականությունները և ունի այդ իրավական ակտերով սահմանված իրավունքներ:
 • Պարտավոր չէ կատարել ղեկավարության` օրենսդրությանը հակասող հրամանները, հանձնարարությունները, և դրանց չկատարման համար չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության:
 • Գիտական քարտուղարն ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ և պատասխանատվություն։

Հաշվետվողականություն

Կատարում է իր անմիջական ղեկավարի` ռեկտորի, ինչպես նաև Համալսարանի պրոռեկտորների առանձին ծառայողական հանձնարարությունները:

Սահմանված կարգով իր անմիջական ղեկավարին է  ներկայացնում հաշվետվություն՝ իր կատարած աշխատանքների մասին:

Աշխատանքային գիտելիքներ և կարողություններ

Գիտական քարտուղարը պետք է իմանա.

 • իր կողմից համակարգվող աշխատանքների կառավարման, կազմակերպման և իրականացման ձևերն ու սկզբունքները,
 • Համալսարանի առաքելությունը, տեսլականը, գործունեության առանձնահատկությունները, նպատակները և կառուցվածքը,
 • ոլորտի նորմատիվ իրավական հենքը (Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի, «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին», «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Համալսարանի կանոնադրության, ներքին կարգապահական կանոնների, էթիկայի կանոնագրքի, կոլեկտիվ պայմանագրի, աշխատատեղում հակահրդեհային անվտանգության պահպանման, էլեկտրաէներգիայի, ջերմային էներգիայի խնայողաբար օգտագործելու և սահմանված նորմերը պահպանելու հրահանգի և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն),
 • ներկայացվող հաշվետվությունների տեսակները, դրանց կազմման ընդհանուր սկզբունքները:

Գիտական քարտուղարը պետք է կարողանա.

 • բացահայտել, վերլուծել և գնահատել Համալսարանի ռազմավարական և կազմակերպական նշանակության խնդիրները, ինչպես նաև տալ դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումների առաջարկներ,
 • գնահատել և վերլուծել Համալսարանում իր կողմից համակարգվող աշխատանքների ընթացքը և արդյունքները, կատարել աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված առաջարկներ,
 • կազմել իր կողմից համակարգվող աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություններ:

 

Լրացուցիչ գիտելիքներ և կարողություններ 

Գիտական քարտուղարը  պետք է  իմանա.

 • միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման սկզբունքները,
 • բանակցությունների վարման ընդհանուր կանոնները,
 • աշխատողների մոտիվացիայի (շահադրդման) բացահայտման, վերահսկման և կառավարման մեթոդները,
 • աշխատողների էթիկայի կանոնները:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018Թ.

Հեռ.՝ (0322) 4 -18 -53

Էլփոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

Back to top