поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2021Թ.  ՄԱՐՏԻ 18-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ,

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

 

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. Հաղորդում հեռավար ուսուցման ուսումնամեթոդական համալիրի աշխատանքների վիճակի վերաբերյալ:

     Զեկ. ամբիոնի վարիչներ
     Մանկավարժությանև հոգեբանության ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար
     մ.գ.թ., դոցենտ Լ.Բաղդասարյան
     Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար
     ֆիզ.մաթ.գ.թ. Հ.Մամիկոնյան


2. Կարգերի և կանոնակարգերի քննարկում և հաստատում:
    Կադրերի և հատուկ բաժնի կանոնակարգ (04.04.2012թ.) - ուժը կորցրած ճանաչել
    Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի
    կանոնակարգ – հաստատել նորը
    Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի ՊՈԱԿ-ի ընդհանուր բաժնի կանոնակարգ
    (24.12.2015) - ուժը կորցրած ճանաչել
    Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի ընդհանուր բաժնի կանոնակարգ – հաստատել նորը
    Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի լրատվության և տպագրության բաժնի (24.12.2015)
    - ուժը կորցրած ճանաչել
    Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի համագործակցության և կապերի բաժնի
    կանոնադրություն 27.02.2016թ - ուժը կորցրած ճանաչել
    Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի ասպիրանտուրայի բաժնի գործունեության
    կանոնակարգ 31.03.2016թ. - ուժը կորցրած ճանաչել
    Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի Գիտահետազոտական աշխատանքների,
    նորարարությունների և համագործակցության բաժնի կանոնակարգ –հաստատել նորը
    Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի ուսումնամեթոդական վարչության կանոնակարգ - ուժը
    կորցրած ճանաչել
    Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի կրթական գործընթացների կառավարման բաժնի
    կանոնակարգ հաստատել նորը
    Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի գիտատեղեկատվական կենտրոնի կանոնադրություն
    27.02.2020թ. - ուժը կորցրած ճանաչել
    Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի գիտական կաբինետի կանոնադրություն
    28.04.2016թ. - ուժը կորցրած ճանաչել
    Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի կրթական կենտրոնների կանոնակարգ 28.04.2016թ.
    - ուժը կորցրած ճանաչել
    Հետազոտողի պատրաստման կրթական ծրագրոով ասպիրանտուրայի ընդունելության, հայցորդության ձևակերպման
    ընթացակարգ (27.02.2020թ.)- փոփոխություն և հաստատում

    Զեկ. իրավաբան Ք.Ղազարյան


    Վանաձորի հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի աշխատողներին գիտակազմակերպական,
    ուսումնամեթոդական եվ մարզամշակութային որոշ տեսակի աշխատանքների համար դրամական խրախուսման
    հաշվարկման ու վճարման կարգում փոփոխություններ կատարելու մասին:

    Զեկ. պատմության ամբիոնի վարիչ Ֆ. Մովսիսյան

3. Ընթացիկ հարցեր:
    3.1. Գիտահետազոտական աշխատանքների խթանման և խրախուսման խնդիրների քննարկում
    3.2. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ծանրաբեռնվածության հետ կապված խնդիրների քննարկում

     Ծանոթություն.- ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր առաջ:

                                          բ) Որոշումների նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական-պրոռեկտոր գիտական- Գիտ.խորհուրդ –18,03.2021թ.:

5.03.2021թ.

 

 

 

 

Back to top