поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

ՎՊՀ  ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՆ ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ԵՆ.

Առաջին փուլով՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), մագիստրատուրայի ընդունելության համար դիմումի և փաստաթղթերի ընդունումը կատարվում է մայիսի 27-ից հունիսի 10-ը ներառյալ: Երկրորդ փուլով` բուհի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ. առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի  (վճարովի), հունիսի 10-ից օգոստոսի 28-ը ներառյալ:

Ընդունող հանձնաժողովն աշխատում է ամեն օր, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից, ժամը 930-ից մինչև 1700:

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵՐԸ

Դասիչը, Մասնագիտությունը

Դասիչը, Կրթական ծրագիրը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Բուհի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ  /վճարովի/

Ուսման վարձը /հազ. դրամ/

ընդամենը

այդ թվում` (ԲԶ)

1

2

3

5

7

8

 

011102.05.7 Կրթության կառավարում

4

 

11

400

 

011401.01.7 Կենսաբանություն

1

 

14

350

 

011401.04.7 Ֆիզիկա

1

 

9

350

 

011401.05.7 Մաթեմատիկա

2

 

8

350

 

011401.06.7 Ինֆորմատիկա

1

 

9

350

 

011401.18.7 Պատմություն

2

 

8

350

 

011401.19.1 Հայոց լեզու և գրականություն

2

 

10

350

 

011401.20.7 Ռուսաց լեզու և գրականություն

1

 

9

350

 

011401.21.7 Անգլերեն լեզու և գրականություն

2

 

18

350

 

053101.02.7.Դեղագործական քիմիա

2

 

13

350

 

041301.17.7 Հանրային կառավարում

1

 

14

500

Ընդամենը

19

0

123

 

ՎՊՀ  ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԸ ԸՆԴՈՒՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ԵՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ 

ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ. 

  1. մագիստրատուրայի ընդունելության դիմում-հայտ` Համալսարանի ռեկտորի անունով (լրացվում է տեղում),
  2. բարձրագույն կրթության մասին դիպլոմի և նրա հավելվածի բնագրերն ու պատճենները,
  3. երաշխավորություն ֆակուլտետի գիտաուսումնամեթոդական խորհրդից (նախորդ տարիների շրջանավարտները, պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից զորացրվածներն ու այլ բուհի շրջանավարտները չեն ներկայացնում),
  4. նախորդ տարիների շրջանավարտները, պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից զորացրվածներն ու այլ բուհի շրջանավարտները ներկայացնում են տեղեկանք միջին որակական գնահատականի վերաբերյալ,
  5. ինքնակենսագրություն (CV),
  6. անձնագրի պատճեն,
  7. 3 լուսանկար (3x4 չափի),
  8. հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակ (դրանց առկայության դեպքում):

Պայմանագրերի նմուշները

Կրթության կառավարում (անվճար)

Կրթության կառավարում (վճարովի)

Հանրային կառավարում (անվճար)

Հանրային կառավարում (վճարովի) 

Back to top