поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը հայտարարում է 2017-18 ուստարվա առկա ուսուցման մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով ընդունելություն:

Առաջին փուլով՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), մագիստրատուրայի ընդունելության համար դիմումի և փաստաթղթերի ընդունումը կատարվում է մայիսի 26-ից հունիսի 4-ը ներառյալ, երկրորդ փուլով` բուհի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ. առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի  (վճարովի), հունիսի 8-ից օգոստոսի 24-ը ներառյալ:

Ընդունող հանձնաժողովն աշխատում է ամեն օր՝ ժամը 900-ից մինչև 1800:

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել ընդունող հանձնաժողովին` զանգահարելով (0 322) 4 22 28 հեռախոսահամարով կամ այցելելով  Վանաձորի պետական համալսարան, ք. Վանաձոր, Տ.Մեծի 36:

Ընդունելությունը կատարվում է հետևյալ մագիստրոսական կրթական ծրագրերով.

 

Մասնագիտ. ծածկագիրը

Մասնագիտ.

Կրթական

ծրագիրը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Բուհի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ. առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի /վճարովի/

Ուսման վարձը /հազ. դրամ/

ընդ

առանց տարկետման իրավունքի

տար. իրավ.

ընդ.

այդ թվում` ԲԶ

1

2

3

4

5

6

7

8

011101.00.7

Կրթական գիտություններ

 

 

 

 

 

 

 

011102.05.7 Կրթության կառավարում

2

1

 

1

18

400

011401.00.07

Մասնագի-

տական  մանկավարժու-

թյուն

 

 

 

 

 

 

 

011401.01.7 Կենսաբանու-

թյուն

2

2

 

 

13

350

 

011401.04.7 Ֆիզիկա

1

1

 

 

9

350

 

011401.05.7 Մաթեմատիկա

1

1

 

 

9

350

 

011401.06.7 Ինֆորմատիկա

1

1

 

 

14

350

 

011401.18.7 Պատմություն

2

1

 

1

10

350

 

011401.19.1 Հայոց լեզու և գրականություն

2

2

 

 

10

350

 

011401.20.7 Ռուսաց լեզու և գրականություն

1

1

 

 

9

350

 

011401.21.7 Անգլերեն լեզու և գրականություն

1

1

 

 

19

350

031301.00.7

Հոգեբանություն

 

 

 

 

 

 

 

031301.01.7 Հոգեբանություն

2

2

 

 

18

350

053101.00.7.

Քիմիա

 

 

 

 

 

 

 

053101.02.7.Դեղագործական քիմիա

2

2

 

 

13

350

041301.00.7

Կառավարում

 

 

 

 

 

 

 

041301.17.7 Հանրային կառավարում

2

0

 

2

18

500

Ընդամենը

 

19

15

0

4

160

 

 

Համալսարանի մագիստրատուրայի դիմորդները ընդունող հանձնաժողով են ներկայացնում  հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) մագիստրատուրայի ընդունելության դիմում- հայտ` Համալսարանի ռեկտորի անունով (լրացվում է տեղում),

բ) բարձրագույն կրթության մասին դիպլոմի և նրա հավելվածի բնագրերն ու պատճենները,

գ) երաշխավորություն ֆակուլտետի գիտաուսումնամեթոդական խորհրդից (նախորդ տարիների շրջանավարտները, պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից զորացրվածներն չեն ներկայացնում),

դ) ինքնակենսագրություն (CV)

ե) անձնագրի պատճեն,

զ) 3 լուսանկար (3x4 չափի),

է) հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակ (դրանց առկայության դեպքում):

Մագիստրատուրայի ընդունելության հարցաշարերը

Կրթության կառավարում

Հանրային կառավարում

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Հոգեբանություն

Անգլերեն լեզու

Պայմանագրերի նմուշները

Կրթության կառավարում (անվճար)

Կրթության կառավարում (վճարովի)

Հանրային կառավարում (անվճար)

Հանրային կառավարում (վճարովի) 

Back to top