поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՎՊՀ դիմորդների քանակն ըստ մասնագիտությունների

 Վանաձորի պետական համալսարանը հայտարարում է 2021-2022 ուստարվա ընդունելություն

                                                                                                 

1-ին փուլ

Դիմորդներն ընդունելության քննությունների և մասնագիտության հայտագրման դիմում-հայտը dimord.am կայքի միջոցով ԳԹԿ են ուղարկում էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով՝ ս/թ ապրիլի 15-ից մինչև մայիսի 10-ը ներառյալ, մայիսի 10-ին՝ մինչև ժամը 18։00։

Ներբուհական քննությունների (ԸՖՊ, ՄԿՖ,  ՆԵՍԿ և երգ, ԵՏՍ(գ,բ), Գծն, Գն,) համար դիմորդը ՎՊՀ հաշվեհամարին (16036107814200, ՎՏԲ բանկ, Վանաձոր) պետք է փոխանցի յուրաքանչյուր քննության համար 1500-ական ՀՀ դրամ: Վճարման կտրոնի նպատակ բաժնում նշել «դիմորդի վճար»:

 

2-րդ փուլով հունիսի 26-ից մինչև հուլիսի 1-ը ներառյալ՝ մինչև ժամը 17:00–ն նախատեսվում են ՀՀ երկքաղաքացիների և օտարերկրացիների, օտարերկրյա պետությունների ուսումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավարտած ՀՀ քաղաքացիների, առաջին փուլում ընդունելության դիմում-հայտ չներկայացրած ՀՀ քաղաքացիների, զորացրված կամ տվյալ տարվա մինչև հուլիսի 31-ը զորացրվող դիմորդների կողմից մասնագիտության և տվյալ մասնագիտության համար սահմանված քննական առարկա(ներ)ի առցանց հայտագրումն ու տվյալ տարվա հուլիսին դիմորդների կողմից հանձնվող քննությունները:

Արտոնություններ

ՎՊՀ դիմորդները դիմում-հայտի լրացման հետ կապված խորհրդատվություն ստանալու նպատակով կարող են կապ հաստատել 077 94 63 87 հեռախոսահամարով

Մանրամասներ կարող եք ստանալ www.dimord.am կայքից:

ՎՊՀ ընդունված դիմորդները սեպտեմբերի 1-ին համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ պետք է ներկայացնեն պահանջվող փաստաթղթերը։

ՎՊՀ ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքային օրերը և ժամերը

ՎՊՀ ընդունող հանձնաժողովն աշխատում է ապրիլի 15-ից մինչև մայիսի 10-ը ներառյալ (աշխատանքային օրերին), ժամը 9:00-17:00, մայիսի 10-ին՝ մինչև ժամը 18։00:

        ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ 

                                                                                   ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

 

*

Նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից, լրացնելով այդ առարկայի պետական ավարտական քննության գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը:

 **

Վճարովի ուuուցման համակարգում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում այդ տեղերի մրցույթին մաuնակցելու համար դիմորդները մաuնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու աuտղանիշերով նշված առարկաների համար որպեu մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապեu հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեuտատի կամ համապատաuխան ավարտական փաuտաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական

գնահատականի բացակայության դեպքում` տարեկան գնահատականը:

(գ)

գրավոր

(թ)

թելադրություն

Ա

Աշխարհագրություն

Անգլ

Անգլերեն լեզու

Գծն

Գծանկար

Գն

Գունանկար

ԵՏՍ

Երաժշտության տեսություն և սոլֆեջիո

ԸՊ

Ընդհանուր պատմություն

ԸՖՊ

Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստականություն

Կ

Կենսաբանություն

Հլգ

Հայոց լեզու և գրականություն

ՀՊ

Հայոց պատմություն

Մ

Մաթեմատիկա

Մասն

Մասնագիտություն

ՄԿՖ

Մարդակազմություն և ֆիզիոլոգիա

ՆԵՍԿ

Նվագարաններով երաժշտական ստեղծագործության կատարում

Ռլ

Ռուսաց լեզու

Ք

Քիմիա

Օտլ

Օտար լեզու (ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն,

իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն)

Ֆ

Ֆիզիկա

 

Back to top