поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

 Ց Ա Ն Կ

 

ՎԱՆԱՁՈՐԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ  ՈՒ  ԱՆԸՆԴՀԱՏ  ԵՎ  ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ  ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ  2021/2022  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ՏԱՐՎԱ  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ  ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

      ԱՌԿԱ  ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Դասիչը

Բուհը, մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

Ընդունելության քննությունները

Մրցութային

Ոչ մրցու- թային

1

2

3

4

5

6

Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան

 011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

 

 

 

 

 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ (գ)

Մ(գ)**

 

 

 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

Հլգ (գ)

Մ(գ)**

 

 

 011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

 

 

 

 

 

011401.01.6 Կենսաբանություն

Կ (գ)

Ք (գ)** կամ Ֆ(գ)**

 

Հլգ*

 

011401.04.6 Ֆիզիկա

Ֆ(գ)

կամ Մ(գ)

Մ(գ)** կամ Ֆ(գ)**

 

 

 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

ԸՖՊ

ՄԿՖ

կամ Կ(գ)**

 

Հլգ*

 

011401.11.6 Կերպարվեստ

Գծն

Գն

 

Հլգ*

 

011401.13.6 Երաժշտական կրթություն

ԵՏՍ

(գ,բ)

ՆԵՍԿ և

երգ

 

Հլգ*

 

011401.18.6 Պատմություն

ՀՊ (գ)

ԸՊ** (գ) կամ Օտլ (գ)**

 

Հլգ*

 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(բ)

Հլգ (գ)

 

ՀՊ*

 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ(բ)

Ռլ (գ)

 

Հլգ*

 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ (գ)

Անգլ (բ)

 

Հլգ*

 031301.00.6

Հոգեբանություն

 

 

 

 

 

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ (գ)

Օտլ (գ)** կամ Կ(գ)**

 

 

 041301.00.6

Կառավարում

 

 

 

 

 

041301.01.6 Կառավարում /ըստ ոլորտի/

Մ(գ)

Հլգ (գ) կամ Օտլ (գ)

 

Օտլ* կամ Հլգ*

 042101.00.6

Իրավագիտություն

 

 

 

 

 

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ (գ)

Հլգ(գ) կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ* կամ Հլգ*

 053101.00.6

Քիմիա

 

 

 

 

 

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

Ք(գ)

Կ(գ)** կամ Ֆ(գ)**

 

Հլգ*

056101.00.6

Մաթեմատիկա

 

 

 

 

 

056201.01.6 Մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ*

 056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

 

 

 

 

 

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Օտլ (գ)

 

Հլգ*

 061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

 

 

 

 

 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)** կամ Անգլ (գ)**

 

Հլգ*

092301.00.6

Սոցիալական աշխատանք

 

 

 

 

 

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք

Հլգ (գ)

Օտլ(գ)**

 

Մ*

 101801.00.6

Սերվիս

 

 

 

 

 

101801.01.6 Սերվիս

Ա(գ)

կամ ՀՊ(գ)

 

Օտլ(գ)**

 

Հլգ*

 

                                                                                                    ՀԵՌԱԿԱ ՀԱՄԱԿՐԳ

 

Դասիչը

Բուհը, մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

Ընդունելության քննությունները

Մրցութային

Ոչ մրցու- թային

1

2

3

4

5

6

Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան

011201.00.6

Նախադպրոցական

մանկավարժություն

 

 

 

 

 

 

 

011201.01.6 Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ (գ)

Մ(գ)** կամ Օտլ (գ)**

 

 

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

 

 

 

 

 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ (գ)

Մ(գ)**

 

 

 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

Հլգ (գ)

Մ(գ)**

 

 

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

 

 

 

 

 

011401.01.6 Կենսաբանություն

Կ (գ)

Ք (գ)** կամ Ֆ(գ)**

 

Հլգ*

 

011401.02.6 Քիմիա

Ք (գ)

Կ(գ)** կամ Ֆ(գ)**

 

Հլգ*

 

011401.03.6 Աշխարհագրություն

Ա (գ)

Մ(գ)**

 

 

 

011401.05.6 Մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ*

 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

ԸՖՊ

ՄԿՖ

կամ Կ(գ)**

 

Հլգ*

 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(բ)

Հլգ (գ)

 

ՀՊ*

 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ(բ)

Ռլ (գ)

 

Հլգ*

 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ (գ)

Անգլ (բ)

 

Հլգ*

022201.00.6

Պատմություն

 

 

 

 

 

022201.01.6 Պատմություն

ՀՊ (գ)

ԸՊ** (գ) կամ Օտլ (գ)**

 

Հլգ*

 031301.00.6

Հոգեբանություն

 

 

 

 

 

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ (գ)

Օտլ (գ)** կամ Կ(գ)**

 

 

 041301.00.6

Կառավարում

 

 

 

 

 

041301.01.6 Կառավարում /ըստ ոլորտի/

Մ(գ)

Հլգ (գ) կամ Օտլ (գ)

 

Օտլ* կամ Հլգ*

 042101.00.6

Իրավագիտություն

 

 

 

 

 

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ (գ)

Հլգ(գ) կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ* կամ Հլգ*

052201.00.6

Բնապահպանություն և

բնօգտագործում

 

 

 

 

 

052201.01.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում

Կ(գ)

կամ Ք(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ*

 061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

 

 

 

 

 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)** կամ Անգլ (գ)**

 

Հլգ*

 

        

                                                                                   ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

 

*

Նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից, լրացնելով այդ առարկայի պետական ավարտական քննության գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը:

 **

Վճարովի ուuուցման համակարգում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում այդ տեղերի մրցույթին մաuնակցելու համար դիմորդները մաuնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու աuտղանիշերով նշված առարկաների համար որպեu մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապեu հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեuտատի կամ համապատաuխան ավարտական փաuտաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական

գնահատականի բացակայության դեպքում` տարեկան գնահատականը:

(գ)

գրավոր

(թ)

թելադրություն

Ա

Աշխարհագրություն

Անգլ

Անգլերեն լեզու

Գծն

Գծանկար

Գն

Գեղանկար

ԵՏՍ

Երաժշտության տեսություն և սոլֆեջիո

ԸՊ

Ընդհանուր պատմություն

ԸՖՊ

Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստականություն

Կ

Կենսաբանություն

Հլգ

Հայոց լեզու և գրականություն

ՀՊ

Հայոց պատմություն

Մ

Մաթեմատիկա

Մասն

Մասնագիտություն

ՄԿՖ

Մարդակազմություն և ֆիզիոլոգիա

ՆԵՍԿ

Նվագարաններով երաժշտական ստեղծագործության կատարում

Ռլ

Ռուսաց լեզու

Ք

Քիմիա

Օտլ

Օտար լեզու (ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն,

իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն)

Ֆ

Ֆիզիկա

 

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


Հեռակա համակարգի ընդունելության քննությունների արդյունքները

«Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն» առարկայի ընդունելության քննության արդյունքները

 

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել ՎՊՀ ընդունող հանձնաժողով, զանգահարել (0322)4-22-28,

077-94-63-87 (Viber, WhatsApp) հեռախոսահամարներով:

[1]ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2020/2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ 

 

Back to top