поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Վանաձորի պետական համալսարանի  2021-2022 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցմամբ ընդունելության մրցութային արդյունքները

Ի գիտություն Վանաձորի պետական համալսարան ընդունված դիմորդների

ՎՊՀ դիմորդների քանակն ըստ մասնագիտությունների

<<Աշխարհագրություն>> առարկայի քննության բողոքարկման արդյունքներ

<<Աշխարհագրություն>> առարկայի քննության  արդյունքներ

<<Հայոց լեզու և գրականություն>> առարկայի քննության բողոքարկման արդյունքներ

<<Հայոց լեզու և գրականություն(գրավոր)>> առարկայի քննության  արդյունքներ 1, 2

<<Հայոց լեզու և գրականություն(բանավոր)>> առարկայի քննության  արդյունքներ

<<Քիմիա>> առարկայի քննության  արդյունքներ

<<Ռուսաց լեզու և գրականություն(գրավոր)>> առարկայի քննության  արդյունքներ

<<Ռուսաց լեզու և գրականություն(բանավոր)>> առարկայի քննության  արդյունքներ

<<Անգլերեն լեզու(գրավոր)>> առարկայի քննության  արդյունքներ

<<Անգլերեն լեզու(բանավոր)>> առարկայի քննության  արդյունքներ

<<Կենսաբանություն>> առարկայի քննության  արդյունքներ

<<Մաթեմատիկա>> առարկայի քննության  արդյունքներ 1,2

<<Հայոց պատմություն>> առարկայի քննության  արդյունքներ

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ 2021/2022 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՑԱՆԿ

Դասիչը

Բուհըմասնագիտությունըկրթական 

ծրագիրը

Ընդունելության քննությունները

Տեղերի քանակ

 

Վարձավճար

/հազար դրամ/

Մրցութային

Ոչ մրցու-թային

1

2

3

4

5

6

Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան

011201.00.6

Նախադպրոցական

մանկավարժություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011201.01.6 Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ (գ)

Մ(գ)** կամ Օտլ (գ)**

 

 

20

320

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

 

 

 

 

 

 

 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ (գ)

Մ(գ)**

 

 

30

320

 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

Հլգ (գ)

Մ(գ)**

 

 

20

280

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

 

 

 

 

 

 

 

011401.01.6 Կենսաբանություն

Կ (գ)

Ք (գ)** կամ Ֆ(գ)**

 

Հլգ*

20

280

 

011401.02.6 Քիմիա

Ք (գ)

Կ(գ)** կամ Ֆ(գ)**

 

Հլգ*

15

280

 

011401.03.6 Աշխարհագրություն

Ա (գ)

Մ(գ)**

 

 

15

280

 

011401.05.6 Մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ*

15

280

 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

ԸՖՊ

ՄԿՖ

կամ Կ(գ)**

 

Հլգ*

25

280

 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(բ)

Հլգ (գ)

 

ՀՊ*

20

280

 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ(բ)

Ռլ (գ)

 

Հլգ*

20

280

 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ (գ)

Անգլ (բ)

 

Հլգ*

20

320

022201.00.6

Պատմություն

 

 

 

 

 

 

 

022201.01.6 Պատմություն

ՀՊ (գ)

ԸՊ** (գ) կամ Օտլ (գ)**

 

Հլգ*

20

280

 031301.00.6

Հոգեբանություն

 

 

 

 

 

 

 

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ (գ)

Օտլ (գ)** կամ Կ(գ)**

 

 

20

280

 041301.00.6

Կառավարում

 

 

 

 

 

 

 

041301.01.6 Կառավարում /ըստ ոլորտի/

Մ(գ)

Հլգ (գ) կամ Օտլ (գ)

 

Օտլ* կամ Հլգ*

40

320

 042101.00.6

Իրավագիտություն

 

 

 

 

 

 

 

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ (գ)

Հլգ(գ) կամ Օտլ(գ)

 

Օտլ* կամ Հլգ*

20

480

052201.00.6

Բնապահպանություն և

բնօգտագործում

 

 

 

 

 

 

 

052201.01.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում

Կ(գ)

կամ Ք(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ*

15

280

 061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

 

 

 

 

 

 

 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)** կամ Անգլ (գ)**

 

Հլգ*

25

280

 

Դիմորդը բուհ ներկայացնում է՝

1)  միջնակարգ  կրթության  ատեստատը  կամ  միջին  մասնագիտական  կամ  մասնագիտական  տեխնիկական կրթության մասին ավարտական փաստաթուղթը՝ համապատասխան ներդիրով,

2) 4 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի), 

3) անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, նույնականացման քարտ, ծննդյան վկայական,

փախստականի վկայական, ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության վկայական),

4)  զինվորական  գրքույկ  (առկայության  դեպքում)  կամ  զինվորական  կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինվորական ծառայությունը անցնելու մասին,

5)  սույն կանոնների 30-32-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են համապատասխան փաստաթղթեր (1-ին կամ 2-րդ խմբի և մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամության, առանց ծնողական խնամքի մնացած լինելու մասին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տված տեղեկանքներ

6) միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմները,

7)  տեղեկանք  տվյալ  տարվա  ներբուհական  ընդունելության  քննությունների գնահատականների վերաբերյալ,

8)  «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված միասնական քննությունների վկայագիր,

9)  ) առկա ուսուցման համակարգում սովորող անձինք, հեռակա ուսուցման ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար կարող են ներկայացնել միջնակարգ կրթության ատեստատի կրկնօրինակը` այն բուհի նշագրումով և կնիքով, որտեղ գտնվում է բնօրինակը,

10) ընտանիքի անապահովության միավորի վերաբերյալ սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնի տրամադրած տեղեկանք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման N 1 հավելվածում ներառված սոցիալական աջակցություն ստացող համայնքներում հաշվառված և վերջին հինգ տարում մշտապես բնակվելու վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում):

11) Դիմորդը ՎՊՀ հաշվեհամարին (16036107814200, ՎՏԲ բանկ, Վանաձոր) պետք է փոխանցի յուրաքանչյուր քննության համար 1500-ական ՀՀ դրամ: Վճարման կտրոնի նպատակ բաժնում նշել «դիմորդի վճար»: Ընդունելության քննությունների վճարից ազատվում են սույն կանոնների 30-32-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող դիմորդները: Անկախ քննությանը մասնակցելուց և արդյունքից` քննության համար վճարված գումարը չի վերադարձվում:

Քննություններն անց են կացվելու սեպտեմբերի 27-ից մինչև հոկտեմբերի 15-ը:

                                                                                                 

Արտոնություններ

ՎՊՀ ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքային օրերը և ժամերը

ՎՊՀ ընդունող հանձնաժողովն աշխատում է օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 24-ը ներառյալ (աշխատանքային օրերին), ժամը 10:00-17:00 (ընդմիջում՝ 12:45-13:45), իսկ սեպտեմբերի 24-ին՝ մինչև ժամը 18։00:

ՎՊՀ դիմորդները ընդունելության հետ կապված խորհրդատվություն ստանալու նպատակով կարող են կապ հաստատել 077 94 63 87 հեռախոսահամարով։

        ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ 

Վանաձորի պետական համալսարանի  2021-2022 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ ընդունելության մրցութային արդյունքները

Թափուր տեղերի մրցույթի արդյունքներ

Վճարովի ուսուցման մրցույթի արդյունքներ

Անվճար ուսուցման մրցույթի արդյունքներ

90 կետի արտոնությամբ ընդունված դիմորդներ

Ներբուհական ընդունելության ցուցակներ

                                                                                   ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

 

*

Նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից, լրացնելով այդ առարկայի պետական ավարտական քննության գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը:

 **

Վճարովի ուuուցման համակարգում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում այդ տեղերի մրցույթին մաuնակցելու համար դիմորդները մաuնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու աuտղանիշերով նշված առարկաների համար որպեu մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապեu հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեuտատի կամ համապատաuխան ավարտական փաuտաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական

գնահատականի բացակայության դեպքում` տարեկան գնահատականը:

(գ)

գրավոր

(թ)

թելադրություն

Ա

Աշխարհագրություն

Անգլ

Անգլերեն լեզու

Գծն

Գծանկար

Գն

Գունանկար

ԵՏՍ

Երաժշտության տեսություն և սոլֆեջիո

ԸՊ

Ընդհանուր պատմություն

ԸՖՊ

Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստականություն

Կ

Կենսաբանություն

Հլգ

Հայոց լեզու և գրականություն

ՀՊ

Հայոց պատմություն

Մ

Մաթեմատիկա

Մասն

Մասնագիտություն

ՄԿՖ

Մարդակազմություն և ֆիզիոլոգիա

ՆԵՍԿ

Նվագարաններով երաժշտական ստեղծագործության կատարում

Ռլ

Ռուսաց լեզու

Ք

Քիմիա

Օտլ

Օտար լեզու (ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն,

իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն)

Ֆ

Ֆիզիկա

 

Back to top