поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Հեռակա համակարգի ընդունելության քննությունների արդյունքները

«Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն» առարկայի ընդունելության քննության արդյունքները

ՎՊՀ հեռակա ուսուցման համակարգի դիմորդների շարժը ըստ մասնագիտությունների

ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2020-2021 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2020-2021 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Դիմորդների դիմում հայտը և փաստաթղթերը բուհում ընդունվում են սեպտեմբերի 10-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը ժամը 18:00-ը: Քննություններն անցկացվում են հոկտեմբերի 5-ից մինչև հոկտեմբերի 15-ը:

            Դիմորդը բուհին ներկայացնում է՝

 1. միջնակարգ կրթության ատեստատը կամ միջին մասնագիտական կամ մասնագիտական տեխնիկական կրթության մասին ավարտական փաստաթուղթը՝ համապատասխան ներդիրով,
 2. 1 լուսանկար՝ 3 x 4 սմ չափսի,
 3. անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, նույնականացման քարտ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության վկայական),
 4. վճարված գումարի (1500 ՀՀ դրամ) անդորրագիր (համալսարանի հաշվեհամարին 160361078114200, ՎՏԲ-Հայաստան բանկ, Վանաձորի պետական համալսարան, նպատակը՝ ընդունելության քննության վճար)
 5. զինվորական գրքույկ (առկայության դեպքում) կամ զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք՝ ժամկետային զինվորական ծառայությունը անցնելու մասին,
 6. ընդունելության կարգի128-30-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են համապատասխան փաստաթղթեր (1-ին կամ 2-րդ խմբի և մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամության, առանց ծնողական խնամքի մնացած լինելու մասին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տված տեղեկանքներ),
 7. միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմները,
 8. տեղեկանք տվյալ տարվա ներբուհական ընդունելության քննությունների գնահատականների վերաբերյալ,
 9. «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված միասնական քննությունների վկայագիր,
 10. առկա ուսուցման համակարգում սովորող անձինք, հեռակա ուսուցման ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար կարող են ներկայացնել միջնակարգ կրթության ատեստատի կրկնօրինակը` այն բուհի նշագրումով և կնիքով, որտեղ գտնվում է բնօրինակը,
 11. ընտանիքի անապահովության միավորի վերաբերյալ սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնի տրամադրած տեղեկանք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման N 1 հավելվածում ներառված սոցիալական աջակցություն ստացող համայնքներում հաշվառված և վերջին հինգ տարում մշտապես բնակվելու վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում):

 

ՑԱՆԿ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ (ՀԵՌԱԿԱ) 2020/2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

Դասիչը

Մասնագիտությունը, Կրթական ծրագիրը

Ընդունելության մրցութային քննությունները

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաները

Ընդունելության տեղերը

Այդ թվում՝ 

ԲԶ

ՈՒսման վարձավճարը

1

2

3

4

5

6

7

8

011301.00.6.Ընդհանուր մանկավարժություն

 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ (գ)

Մ*

 

40

 

320

 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

Հլգ (գ)

Մ*

 

25

 

280

011401.00.6,Մասնագիտական մանկավարժություն

 

011401.01.6  Կենսաբանություն

Կ(գ)

Ք*կամ Ֆ*

 

20

2

280

 

011401.02.6 Քիմիա

Ք(գ)

Կ* կամ Ֆ*

 

15

 

280

 

011401.05.6  Մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ*

 

15

 

280

 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

ԸՖՊ

Կ*

 

25

2

280

 

011401.18.6 Պատմություն

ՀՊ (գ)

ԸՊ (գ)* կամ Օտլ *

 

20

2

280

 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ (գ)

 

 

20

 

280

 

011401.20.6  Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ(գ)

 

 

20

 

280

 

011401.21.6  Անգլերեն լեզու և գրականություն

Ալգ (գ)

 

 

20

 

320

031301.00.6.Հոգեբանություն

 

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ (գ)

Օտլ * կամ Կ*

 

25

2

280

041301.00.6.Կառավարում

 

041301.01.6 Կառավարում /ըստ ոլորտի/

Մ(գ)

Հլգ*

Օտլ *

40

4

320

042101.00.6.Իրավագիտություն

 

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ*

Օտլ *

41

4

480

052201.00.6.Բնապահպանություն և բնօգտագործում

 

052201.01.6.Բնապահպանություն և բնօգտագործում

Կ(գ)կամ Ք(գ)

Ֆ*

 

15

 

280

061101.00.6.Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ* կամ Անգլ*

 

25

2

280

092301.00.6.Սոցիալական աշխատանք

 

092301.01.6.Սոցիալական աշխատանք

Հլգ(գ)

Օտլ*

 

15

 

280

 

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել ՎՊՀ ընդունող հանձնաժողով, զանգահարել (0322)4-22-28,

077-94-63-87 (Viber, WhatsApp) հեռախոսահամարներով:

[1]ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2020/2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ 

 

Back to top