поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Պ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 

Հ. Պ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

«ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԾԱԳՈՒՄԸ ԵՎ ՆՐԱ ԴԻՐՔԸ ՀՆԴԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ» ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ 

ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒԼԶԱՏՅԱՆ

ԲԱՐԴ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԱՄՓՈՓԻՉ ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ   ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԻ ՓՈՐՁ 

ԱՆՈՒՇ ԵԴՈՅԱՆ

ԹՎԻ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ 

ԱՐԱՄԱՅԻՍ ԿՈԽԼԻԿՅԱՆ

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

ԼԻԶԱ ՀԱՐՈՅԱՆ

«ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐե ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 

Ա. ՄԱԿԱՐՅԱՆ, Լ. ԱԼԵՔՅԱՆ

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՔԻՄԻԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԱՍԵՐԻՆ 

Ս. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԱԴԱՊՏԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ԴԵԶԱԴԱՊՏԱՑԻԱՅԻ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆ ԱՆՁԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

Գ. Ս. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ-ՄԱՏԻՆՅԱՆ

ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ ԲԱՅԵՐԻ ՏԵՂՆ ՈՒ ԴԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

ԶԱՐՈՒՀԻ ՇԱՀԻՆՅԱՆ

ՀՈԳԵԿԱՆ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՆՁԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԽՆԴՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Ա. Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ, Ռ. Ս. ժԱՄԿՈՑՅԱՆ

ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՇԵՇՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ  ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Տ. ՄԱԼՈՒՄՅԱՆ

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱԳՐԵՍԻՎ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 

ԱՆՆԱ ՆԱՍԻԼՅԱՆ

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 

ԱՐՄԻՆԵ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԴԻԴԱԿՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 

ՌԻՏԱ ՎՅԱՉԵՍԼԱՎԻ ՍԻԴԵԼՆԻԿՈՎԱ

ՄԱՆԿԱՏԱՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ԴՊՐՈՑԻ ՍԱՆԵՐԻ ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒԼԶԱՏՅԱՆ

ԳՐԱԲԱՐԻ ԽՈՆԱՐՀՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՅՈՒՐԱՑՈՒՄՆ ԱՄՐԱԿԱՅԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ ՀԱՐՑԱՐԱՆ 

Ս. ԷՔՍՈՒԶՅԱՆ

«ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ» ԹԵՄԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

ՏԻԳՐԱՆ ԲԱԴՈՅԱՆ

«ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ  ՇՈՒԿԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆե ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ 

Ն. Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ

ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐՈՎ 

 Ж. Л. АЛОЯН

РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ В ЭКСПЛИКАЦИИ ЗНАЧЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Պ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Ա. ՉԱՏԻՆՅԱՆ

ԲՈԼՈՆՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԼՈՒԻԶԱ ՄԱՐԱԲՅԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲԱԶՄԱԼԵԶՎԱԿԱՆ ՈՒ ԲԱԶՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

ՍԱՍՈՒՆ ՎԻՐԱԲՅԱՆ 80 

ԹԵՐԵԶԱ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ
ՀՐԱՉՅԱ ԱՃԱՌՅԱՆԸ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԴԵՐԲԱՅՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Ա. Ժ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ԱՌՆԵԼ ԲԱՅԻ ԴԱՐՁՎԱԾԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ

ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒԼԶԱՏՅԱՆ
ՖԵՐԴԻՆԱՆԴ ԴԸ ՍՈՍՅՈՒՐԻ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ԵՎ ԲԵԿՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

Լ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
«ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ» ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԹԵՐԵԶԱ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ, ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՋՅԱՆ
ՍՏՈՐԱԴԱՍԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՁԵՎԵՐԻ ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 14-ՐԴ ԴԱՐԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

ԱՆՈՒՇ ԵԴՈՅԱՆ
ՈՐՈՆՈՂԱԿԱՆ-ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

ՀԵՂԻՆԵ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀՈԼՈՎՆԵՐԻ ՁԵՎԱԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

ԱՐՓԻՆԵ ԲԱԲՈՅԱՆ
ԵՆԹԱԿԱ-ՍՏՈՐՈԳՅԱԼ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՄԻՋԱՐԿՈՒՄԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ 

ՏԻԳՐԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ) 

ՀՈՎԻԿ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ԲՆԱԽՈՍԱԿԱՆ ԵՎ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ «ՈՒՍՏԱ ԿԱՐՈ» ՎԵՊՈՒՄ

Վ. ՓԻԼՈՅԱՆ
«ԵՍ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՂԱՀԱՏ ՄԸՆ ԵՄ» (ԶԱՀՐԱՏԻ «ԴԴՈՒՄԻ ՀԱՄ» ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆ) 

ԱՐՏԱԿ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ
ՄԵՏԱՄՈՐՖՈԶ ԵՎ ՊՈԵՏԻԿԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐ 

ՆԱՐԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՆԵՐՀՈԳԵԿԱՆ ՑՆՑՈՒՄԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՏԵՍԻԼԱՅԻՆ ՊՈԵԶԻԱ: ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑԻ «ՄԱՀՎԱՆ ՏԵՍԻԼ»-ՆԵՐԸ 

ՍԻԼՎԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՎԱԶԳԵՆ ՕՎՅԱՆԻ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՏԱՐՈՆ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՌԱԴԻՈԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԵԹԵՐՈՒՄ 

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Արմենուհի ԱԼՈՅԱՆ
ՀԱՍԿԱՑՈՒՅԹԸ ՈՐՊԵՍ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՎՈՐ

Արփինե ԲԱԲՈՅԱՆ

ԲԱՅԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄԻ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ-ԼՐԱՑՅԱԼՆԵՐ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՄԻՋԱՐԿՈՒՄԸ

Դավիթ ԳՅՈՒԼԶԱՏՅԱՆ
ՈՒՐՎԱԳԻԾ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

Արինե ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՆՇԱՆԻ ԿԱՐԳԱՅԻՆ ԻՄԱՍՏՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՅԱԿԱՆԱՍԵՐՈՒՄԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՍՏՈՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ

ԵՐԿՊԼԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐՈՒՄ
Մանանա ԴԱԼԱԼՅԱՆ

ԼԵԶՎԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՉԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ՈՃՈՒՄ


Գոհար ԴՈԽՈԼՅԱՆ

ԿԵՐՊԻ ԿԱՐԳԻ ՏԻՊԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԵՄԱՆԵՐԵՆՈՒՄ


Անի ԻԳԻԹՅԱՆ

ԻԴԻՈՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԹԵՐԹԵՐՈՒՄ


Նաիրա ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ

ՈՉ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ԱՆԳԼԵՐԵՆ ՆՅՈՒԹԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ)


Նունե ՄԱՐԻԿՅԱՆ

ԳՐԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՐԲԱՌՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻ ՇԱՐՔ ԼԵԶՈՒՆՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ


Հեղինե ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

«ԵՐԿՀՆՉՅՈՒ՞Ն»« «ԵՐԿԲԱՐԲԱ՞Ռ» ԹԵ՞ «ԵՐԿԲԱՐԲԱՌԱԿԵՐՊ»


Սիլվա ՊԱՊԻԿՅԱՆ

ԶՐԱԴԱՇՏԱԿԱՆ ԿՐՈՆԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԲԱՌԵՐԻ ՄԱՍԻՆ


Սոնա ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՀԱՐՑԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ


Սոֆի ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՊԱՏՃԱՌԱԿԱՆ ԲԱՅԵՐԸ ԽՈՍՔԱՅԻՆ ԱԿՏԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ


Լիլիթ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ

ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱՆՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕԼԴՈՍ ՀԱՔՍԼԻԻ «Օ՜, ՀՐԱՇԱԼԻ ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ» ՎԵՊՈՒՄ


Լուսիկ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԻ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ ԲԱՐԴ ՀԱՄԱԴԱՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ (Paratactic Conditionals)


Լուսիկ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ ԲԱԶՄԱԲԱՂԱԴՐԻՉ ԲԱՐԴ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ (Compound Conditionals)

Ս. Մ. ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ

ՊԼԱԶՄԱ-ԳԱԶ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՀԱՐԹ ՍԱՀՄԱՆԻ ՎՐԱ ՃՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

Ս. Մ. ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ, Է. Ա. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

ՃՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԲԱԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՄԲ ՊԼԱԶՄԱ-ԳԱԶ ՍԱՀՄԱՆԻ ՎՐԱ

Է. Մ. ԱՎԱԳՅԱՆ, Է. Ա. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

ԴԻՆԱՄԻԿ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ՀՈԼՈԳՐԱՄՄԱՅԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ LiNbOFeԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐՈՒՄ 

Վ. Վ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ, Է. Ա. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

Մ. Գ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

ԻԴԵԱԼԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ-ԿԻՆԵՏԻԿ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄԻՑ ԲԽՈՂ ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Վ. Վ. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ,  Է. Ա. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

«ՖԻԶԻԿԱ 10» ԴԱՍԱԳՐՔՈՒՄ ՏԵՂ ԳՏԱԾ ՈՐՈՇ ԱՆՃՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա. Մ. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ, է. Ա. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

Манасян Н. К.

ВЛИЯНИЯ ВЕТРА, ВЛАЖНОСТИ ПАКЕТА МАТЕРИАЛОВ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ОДЕЖДЫ

Ս. Ա. ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ

ԾԻԱԾԱՆԸ ԱՌԱՍՊԵԼՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

Ս. Հ. ԷՔՍՈՒԶՅԱՆ

ԳՐԱՖԱՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ 

Կ. ՍԻՐԱԴԵՂՅԱՆ

ԽԱՂ-ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄՈԴԵԼ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԼԵԶՎԻ ՀԱՄԱԴՐՄԱՄԲ

САРКИСЯН Н. М.

Расчет скорости конвективной диффузии в пленке жидкости, стекающей по вертикальной поверхности 

ГАРАНЯН С. Б., АШЧЯН М. Г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕТЫРЕ И ПЯТЬ ПОЛОЖЕНИЙ ПОДВИЖНОЙ ПЛОСКОСТИ

ГАРАНЯН С. Б., АШЧЯН М. Г.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КОНЕЧНО УДАЛЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ 

Ն. ՎԱՐԴՈՒՄՅԱՆ

TURBO PASCAL ԼԵԶՎԻ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Գ. Լ. ՔԱՆԱՐՅԱՆ, Ռ. Ս. ՂԱԶԱՐՅԱՆ, Ա. Ա. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ, Ս. ՅՈՒ. ԲԱԲԱՅԱՆ

ՄԻՏՈՔՍԱՆՏՐՈՆ ԵՎ ԱՄԵՏԱՆՏՐՈՆ ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՃԱՌԱԳԱՅԹՎԱԾ ԴՆԹ-Ի ՀԵՏ 

Ս.Հ. ԷՔՍՈՒԶՅԱՆ

ԿՈԴԱՎՈՐՄԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԲԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԶՈՒԳՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 ՍՏԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ս. ԱՍԱՏՐՅԱՆ, Ն. Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ EJS ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, Ռ. ՄԿՈՅԱՆ

ԶՈՒԳԱԳՈՒԼՊԱՅԻ ՄԱՏՆԱՄԱՍԻ ՄԱՇԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԽՎԱԾ ԿՈՇԻԿԻ ՏԵՍԱԿԻՑ

Էդվարդ Ավագյան, Ալլա Ղազարյան
ՊԻՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՖԵԿՏԻ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ՋՐԱԾՆԻ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԱԾ
ԼԻԹԻՈՒՄԻ ՏԱՆՏԱԼԱՏԻ ԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐՈՒՄ

Եվա Բալասանյան, Գայանե Պետրոսյան
ՄԻ ՔԱՆԻ ՏՐԱՆՍՑԵՆԴԵՆՏ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ՔՎԱԶԻԲԱԶՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴՈՎ 

Արևիկ Բաղդասարյան
ՊԱՐԶ ԹՎԵՐՈՎ ԾՆՎԱԾ ԲՈՒՐԳԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Սուրեն Էքսուզյան
ԲԱԶՄԱՊՐՈՑԵՍՈՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԴԺՎԱՐ ԼՈՒԾՎՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

Սուրեն Էքսուզյան
ՏԱՐԲԵՐ ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐՈՎ ՊՐՈՑԵՍՈՐՆԵՐԻ ՏԻՊԵՐԻ ՎՐԱ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ
ԽՆԴՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄ

Էդիկ Թումանյան
ՅՈՒԿԱՎԱՅԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ ՀԻՊԵՐՄԻՋՈՒԿՈՒՄ ՀԻՊԵՐՈՆԻ ԿԱՊՎՍԾ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 

Էդիկ Թումանյան
ԳԱՈՒՍՅԱՆ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ Pb ՀԻՊԵՐՄԻՋՈՒԿՈՒՄ ՀԻՊԵՐՈՆԻ ԿԱՊՎԱԾ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

Նունե Խուբլարյան
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ MS Excel-ի ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ 

Ֆելիքս Կարապետյան, Նարինե Խեչոյան, Ռուզան Սաքանյան
CdS ՄԻԱԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐԻ ՄԻԿՐՈԱՄՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Вардгес Овсепян, Вардуи Овсепян, Рузанна Мазманян, Нелли Манучарян
АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Ռուզաննա Մազմանյան
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՅԵՐԵՆ, ՌՈՒՍԵՐԵՆ, ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Կարինե Սիրադեղյան
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅՈՒՄ` ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻՑ 

Տաթևիկ Վարդանյան
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՎԵՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԻՆՏԵԳՐԱԼՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Սմբատ Փարսադանյան
ՃՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԳԼԱՆԱՁԵՎ ՈՉ ԲԱԽՈՒՄԱՅԻՆ ՊԼԱԶՄԱ – ԳԱԶ ՍԱՀՄԱՆԻ ՎՐԱ 

Գայանե Քանարյան, Ռուզաննա Ղազարյան, Անի Թադևոսյան, Յուրա Բաբայան
ՄԻՏՈՔՍԱՆՏՐՈՆ ԵՎ ԷԹԻԴԻՈՒՄ ԲՐՈՄԻԴ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃԱՌԱԳԱՅԹՎԱԾ ՊՈԼԻ ՊՈԼԻ ՊՈԼԻՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴԻ ՀԵՏ

Ամրաղ Քառյան
ՔՎԱԶԻՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՆԻՇԸ ԻԶՈԹԵՐՄԻԿ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐՈՒՄ 

Հեղինե Օհանյան, Արմենուհի Կյուրեղյան
ԱԼԳՈՐԻԹՄԻ ԲԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄ ՌԵԿՈՒՐՍԻԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ

Back to top