поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Խաչատրյան Գուրգեն

Նվազափաղաքշական ձևույթներով կազմությունները հայրեններում 

Ղուկասյան Շողիկ

Գրաբարի խոնարհման համակարգի զարգացումները 10-րդ դարի գրականության մեջ

 

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Դանիելյան Տարոն

Գովազդի և գովազդային գործունեության քննադատությունը «Մշակ» լրագրում (1893 – 1918 թթ.) 

Համբարձումյան Նաիրա

Մուշեղ Իշխանը արձակագիր և դրամատուրգ

Հովիվյան Գայանե

Ֆանտաստիկ հոգեբանություն

 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Բրուտյան Մարիա

Հայոց մեծ եղեռնի և հույների ցեղասպանության համեմատական վերլուծությունը հունական պատմագրությունում 

Խաժակյան Վաչագան

Միջնադարյան գրական հուշարձանները հայ-բուլղարական առնչությունների մասին 

Չատինյան Զոյա

Կանանց մասնակցությունը 19-րդ դարի գավառահայ հասարակական ընկերությունների գործունեությանը                


ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Անանյան Մարիետա

Վանաձոր քաղաքի աշխատաշուկայի 2017-2018 թթ. հիմնական ցուցանիշների վերլուծությունը

 

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Գրիգորյան Աննա

Ազատական մշակույթի ինստիտուտային համակարգի սոցիոմշակութային գործառույթները 

Հարությունյան Անի

Մտակեցվածքի կառուցվածքային պատկերն ըստ զարգացման փուլերի 

Հովհաննիսյան Սիլվա

«Մշակութաբանություն» առարկայի սահմանումները տեսական-մեթոդաբանական դիտարկումների շրջանակում (դասախոսական տեքստ)

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Անտոնյան Աննա

Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործությունների ուսուցումը տարրական դասարաններում 

Առաքելյան Աննա

Շրջված լսարանը՝ որպես ակտիվ ուսուցման մոդել 

Խաչատրյան Հասմիկ

Դարձվածքների ուսուցումը որպես աշակերտների բառապաշարի հարստացման միջոց

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

Էքսուզյան Սուրեն

Ալգորիթմների համեմատական վերլուծություն բազմանդամի արժեքի հաշվման խնդրի օրինակով

 

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Աստախով Դմիտրի

Նոր տվյալներ Albicoma kaptshagaica Lehr, 1986 (Diptera: Asilidae) կտիրի տարածվածության, կենսաբանության և էկոլոգիայի մասին 

Եդոյան Ռաֆիկ

Ծանր մետաղների (Mn, Zn, Se) գաղթի դինամիկան հողից մոշենու օրգաններում 

Վարդանյան Զարուհի, Բայրամյան Լիլիա

Ենթանտառի տեսակային կազմը Վանաձորի շրջակա անտառներում 20-րդ դարի 90-ականների անտառահատումներից հետո

 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բաղդասարյան Սասուն, Բաղդասարյան Ռուզաննա

Լոռու մարզի լանդշաֆտային պլանավորման սխեմայի մշակումը

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Բարսեղյան Գրիգոր

Մարզական բարձր արդյունքների ցուցադրման հոգեբանամանկավարժական դրույթները

Պ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 

Հ. Պ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

«ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԾԱԳՈՒՄԸ ԵՎ ՆՐԱ ԴԻՐՔԸ ՀՆԴԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ» ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ 

ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒԼԶԱՏՅԱՆ

ԲԱՐԴ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԱՄՓՈՓԻՉ ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ   ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԻ ՓՈՐՁ 

ԱՆՈՒՇ ԵԴՈՅԱՆ

ԹՎԻ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ 

ԱՐԱՄԱՅԻՍ ԿՈԽԼԻԿՅԱՆ

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

ԼԻԶԱ ՀԱՐՈՅԱՆ

«ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐե ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 

Ա. ՄԱԿԱՐՅԱՆ, Լ. ԱԼԵՔՅԱՆ

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՔԻՄԻԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԱՍԵՐԻՆ 

Ս. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԱԴԱՊՏԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ԴԵԶԱԴԱՊՏԱՑԻԱՅԻ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆ ԱՆՁԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

Գ. Ս. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ-ՄԱՏԻՆՅԱՆ

ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ ԲԱՅԵՐԻ ՏԵՂՆ ՈՒ ԴԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

ԶԱՐՈՒՀԻ ՇԱՀԻՆՅԱՆ

ՀՈԳԵԿԱՆ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՆՁԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԽՆԴՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Ա. Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ, Ռ. Ս. ժԱՄԿՈՑՅԱՆ

ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՇԵՇՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ  ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Տ. ՄԱԼՈՒՄՅԱՆ

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱԳՐԵՍԻՎ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 

ԱՆՆԱ ՆԱՍԻԼՅԱՆ

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 

ԱՐՄԻՆԵ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԴԻԴԱԿՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 

ՌԻՏԱ ՎՅԱՉԵՍԼԱՎԻ ՍԻԴԵԼՆԻԿՈՎԱ

ՄԱՆԿԱՏԱՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ԴՊՐՈՑԻ ՍԱՆԵՐԻ ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒԼԶԱՏՅԱՆ

ԳՐԱԲԱՐԻ ԽՈՆԱՐՀՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՅՈՒՐԱՑՈՒՄՆ ԱՄՐԱԿԱՅԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ ՀԱՐՑԱՐԱՆ 

Ս. ԷՔՍՈՒԶՅԱՆ

«ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ» ԹԵՄԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

ՏԻԳՐԱՆ ԲԱԴՈՅԱՆ

«ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ  ՇՈՒԿԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆե ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ 

Ն. Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ

ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐՈՎ 

 Ж. Л. АЛОЯН

РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ В ЭКСПЛИКАЦИИ ЗНАЧЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Պ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Ա. ՉԱՏԻՆՅԱՆ

ԲՈԼՈՆՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԼՈՒԻԶԱ ՄԱՐԱԲՅԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲԱԶՄԱԼԵԶՎԱԿԱՆ ՈՒ ԲԱԶՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

ՍԱՍՈՒՆ ՎԻՐԱԲՅԱՆ 80 

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Մալումյան Գայանե

Կերպարակերտումը գրողի և պատմողի հայեցակետերից՝ ըստ Դովլաթովի «Մերոնք» նովելաշարի 

Սահակյան Հեղինե, Մաթևոսյան Սյուզաննա

Վ. Նաբոկովի «Կամերա օբսքուրա» վեպը. կուրության մոտիվն ու Ա. Ռեմիզովի ստեղծագործությունները 

Փիլոյան Վալերի

Տագնապներ վասն հիշողության

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ղուլյան Յուրիկ

Պարենային խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում (1919 թ. հունվար – 1920 թ. նոյեմբեր) 

Մելիքյան Արթուր

S 89.4 պարթևական դրամների վերամեկնաբանություն 

Մովսիսյան Ֆելիքս

Կ. Պոլսի «Համազգեաց ընկերության» առնչությունները մասոնության հետ

Սահակյան Աշոտ

ՀԲԸՄ գործունեությունը Խորհրդային Հայաստանում 1920-ական թվականներին 

Ցականյան Ռուսլան

Արքայական տիտղոսաշարերն Աքքադում

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Աղաջանյան Սամվել

Աղյուսակների և սխեմաների օգտագործումը «Ճորտատիրական իրավունքի վերացումը Ռուսաստանում» թեմայի սեմինար պարապմունքի ժամանակ 

Եդոյան Անուշ, Գևորգյան Վարդուհի

Մայրենիի միասնացված դասերին երականական նյութի և որոշ առարկաների ինտեգրումը՝ որպես ուսուցման արդյունավետ միջոց 

Հովհաննիսյան Անահիտ

Մանկավարժական կոմպետենցիաների ձևավորումը գործարար խաղի միջոցով  

ԹԵՐԵԶԱ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ
ՀՐԱՉՅԱ ԱՃԱՌՅԱՆԸ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԴԵՐԲԱՅՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Ա. Ժ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ԱՌՆԵԼ ԲԱՅԻ ԴԱՐՁՎԱԾԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ

ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒԼԶԱՏՅԱՆ
ՖԵՐԴԻՆԱՆԴ ԴԸ ՍՈՍՅՈՒՐԻ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ԵՎ ԲԵԿՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

Լ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
«ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ» ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԹԵՐԵԶԱ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ, ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՋՅԱՆ
ՍՏՈՐԱԴԱՍԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՁԵՎԵՐԻ ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 14-ՐԴ ԴԱՐԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

ԱՆՈՒՇ ԵԴՈՅԱՆ
ՈՐՈՆՈՂԱԿԱՆ-ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

ՀԵՂԻՆԵ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀՈԼՈՎՆԵՐԻ ՁԵՎԱԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

ԱՐՓԻՆԵ ԲԱԲՈՅԱՆ
ԵՆԹԱԿԱ-ՍՏՈՐՈԳՅԱԼ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՄԻՋԱՐԿՈՒՄԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ 

ՏԻԳՐԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ) 

ՀՈՎԻԿ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ԲՆԱԽՈՍԱԿԱՆ ԵՎ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ «ՈՒՍՏԱ ԿԱՐՈ» ՎԵՊՈՒՄ

Վ. ՓԻԼՈՅԱՆ
«ԵՍ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՂԱՀԱՏ ՄԸՆ ԵՄ» (ԶԱՀՐԱՏԻ «ԴԴՈՒՄԻ ՀԱՄ» ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆ) 

ԱՐՏԱԿ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ
ՄԵՏԱՄՈՐՖՈԶ ԵՎ ՊՈԵՏԻԿԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐ 

ՆԱՐԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՆԵՐՀՈԳԵԿԱՆ ՑՆՑՈՒՄԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՏԵՍԻԼԱՅԻՆ ՊՈԵԶԻԱ: ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑԻ «ՄԱՀՎԱՆ ՏԵՍԻԼ»-ՆԵՐԸ 

ՍԻԼՎԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՎԱԶԳԵՆ ՕՎՅԱՆԻ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՏԱՐՈՆ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՌԱԴԻՈԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԵԹԵՐՈՒՄ 

Back to top