поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Հարգելի′ գործընկերներ.

Հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցելու Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին և Վանաձորի պետական համալսարանի (Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտի) հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովին, որը տեղի կունենա 2019 թ. հունիսի 6-7-ը:

Գիտաժողովի նպատակն է ուրվագծել գիտական հետազոտությունների և դրանց առնչությունների հեռանկարները, համընդհանուր գիտակարգերի և միջգիտակարգային խնդիրների լուծման ուղիները:

Գիտաժողովի թեմատիկան ազատ է (հումանիտար – հասարակագիտական և բնագիտամաթեմատիկական):

Գիտաժողովը նախատեսում է առկա և հեռակա մասնակցության ձևեր:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Կից ներկայացնում ենք տեղեկատվական նամակը:

 


Уважаемые коллеги ______________________

 

Приглашаем Вас принять участие в конференции, посвященной 150-летию Ованнеса Туманяна и 50-летию со дня основания Ванадзорского государственного университета (Кироваканского государственного педагогического института), которая состоится 6-7 июня 2019 года.

Цель конференции - обозначить векторы  научных исследований, перспективы их отношений, пути решения  общих дисциплинарных и междисциплинарных проблем.

Тематика конференции не ограничивается (гуманитарная – обществоведческая и естественноматематическая).

Конференция предполагает очную и заочную формы участия

Рабочий язык конференции – армянский, русский, английский.

Информационное письмо прилагается.

 

Оргкомитет конференции:

 

Председатель

 

Гурген Хачатрян

РА, Ванадзорский государственный университет, ректор, д.ф.н, профессор

Заместители

 

Арен Сантоян

РА, Ванадзорский государственный университет, проректор, к.ф.н., доцент

Сусанна Туманян

РА, Ванадзорский государственный университет, проректор, к.ф.н., доцент  

Ответственные секретари

 

Альберт Погосян

РА, Ванадзорский государственный университет, декан филологического факультета, к.ф.н., доцент

Мартун Товмасян

РА, Ванадзорский государственный университет, доцент кафедры химии, к.ф.-м.н.

Члены комитета

 

Рафик Едоян

РА, Ванадзорский государственный университет, заведующий кафедрой биологии, д.б.н., профессор, член- корреспондент НАН РА

Карине Арустамян

РА, Ванадзорский государственный университет, заведующий кафедрой русского языка, к.ф.н., доцент

Ованнес Айвазян

РА, Ванадзорский государственный университет, профессор кафедры литературы, д.ф.н.

Ваграм Багдасарян

РА, Ванадзорский государственный университет, заведующий кафедрой информатики и экономики и моделирования, д.э.н., профессор

Паргев Геворкян

РА, Ванадзорский государственный университет, заведующий кафедрой педагогики, д.п.н., профессор   

Гагик Етимян

 РА, Ванадзорский государственный университет, заведующий кафедрой философии и политологии д.и.н., профессор     

Вано Егиазарян

 РА, Ванадзорский государственный университет, профессор кафедры литературы, д.ф.н.   

Армен Цатурян

РА, Ванадзорский государственный университет, директор спец. школы с углубленным изучением математики и естественнонаучных дисциплин, д.м.н.

Асмик Арутюнян

РА, Ванадзорский государственный университет, заведующий кафедрой армянского языка, к.ф.н., доцент

Грачик Казарян

 РА, Ванадзорский государственный университет, заведующий кафедрой химии, д.х.н., профессор

Вандос Карагезян

РА, Ванадзорский государственный университет, профессор кафедры физического воспитания и основных вопросов чрезвычайных ситуаций , д.п.н.,

Грач Мартиросян

Нидерланды, Лейден, Лейденский университет, к.ф.н.

Феликс Мовсисян

РА, Ванадзорский государственный университет, заведующий кафедрой истории, д.и.н., профессор

Тереза Шахвердян

РА, Ванадзорский государственный университет, декан факультета педагогики, д.ф.н, профессор

Дора Сакаян

Канада, Монреаль, Университет МакГилл, д.ф.н, профессор, почетный профессор ЕГУ

Норик Саркисян

РА, Ванадзорский государственный университет, доцент кафедры физики, д.т.н., доцент

Заруи Варданян

РА, Ванадзорский государственный университет, декан биохимического факультета педагогики, д.б.н, профессор

Лусине Варданян          

РА, Ванадзорский государственный университет, заведующий кафедрой иностранных языков, к.ф.н., доцент

Информационное письмо

 

Заявку (приложение 1)для участия в работах конференции посылать до 01. 12. 2018г. по адресу:

  • для гуманитарных и общественных наук - Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։
  • для естественных наук Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

            Статья может быть представлена до 15. 02. 2019г. (согласно требованиям)

Статьи, прошедшие экспертизу ред. коллегии конференции, будут опубликованы в сборнике материалов конференции, который предполагается опубликовать до конференции.

Работы будут проверены при помощи программ по обнаружению плагиата.

Конференция будет проведена в Ванадзорском государственном университете 7-8 июня 2019 г., начало в 1200(регистрация участников в 1130).

За дополнительной информацией обращаться к ответственным секретарям ред. коллегии конференции Погосяну А. (тел. +37493654995, эл.адрес: Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։) и Товмаясну М (тел. +37493629418, эл.адрес Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։).

  

Требования к представляемым материалам

 

Статьи публикуются на армянском, русском или английском языках.

Статью необходимо представить в бумажном и электронном вариантах.

 

Компьютерное оформление:

Файл Microsoft Office Word 2007

Размер бумаги A4

Поля: сверху – 20 мм, снизу – 25 мм, слева – 30 мм, справа – 10 мм

Шрифт – Unicode (Sylfaen)

Размер – 12 pt

Междустрочный интервал – 1,5

Абзац – 0,75 см

Не использовать больше одного пробела

Таблицы, рисунки, графические изображения должны иметь нумерацию, поясняющее заглавие (10 pt, полужирный шрифт, курсив – Bold, Italic). Размеры графического материала: ширина – не более 110 мм, высота – не более 170 мм, размер текста на рисунках - 10 pt.

Формулы и математические выражения представляются в формате Microsoft Equation, курсивом, а основные отдельной строкой, в центре, могут быть пронумерованы в правом углу той же строки в круглых () скобках.

Для тех статей, которые содержат символы, не значащиеся в шрифте Sylfaen, необходимо представить электронный фонт символов.

На первой странице по центру указывается заголовок (Bold), заглавные буквы по необходимости не употреблять

На следующей строке – фамилия, имя (Bold, Italic)

Через строку написать словосочетание «Ключевые слова:» и 6-8 ключевых слов или словосочетаний.

Ссылки на литературу в тексте указываются в квадратных скобках - [][1]

Примечания даются в конце страницы с возрастающей нумерацией

В конце текста пишется слово «Литература» (Bold) без заглавных букв.

Со следующей строки – список литературы с возрастающей нумерацией[2]

После списка литературы представляются резюме на двух языках.[3] Содержание резюме и ключевые слова на двух языках должны быть идентичными и состоять из не менее 150-200 слов. Сначала указывается заглавие статьи, на следующей строке – фамилия и имя автора (оформление по оригинальной статье), затем отдельными строками слово «Резюме» на соответствующем языке, заглавными буквами, после этого – ключевые слова и текст резюме

Объем статьи:

а)  4-6 страниц для физико-математических, естественных, технических наук;

б) 6-8 страниц для гуманитарных и общественных наук;

в) 8-10 страниц для учебно-методических работ.

Объем статьи не включает резюме на двух языках, списки литературы, источников и примечаний.

Статьи будут опубликованы только после прохождения экспертизы и проверки на плагиат. 

 

Приложение 1.

Форма Заявки на участие в конференции

 

Фамилия, имя, отчество

 

Должность, ученая степень, звание

 

Организация

 

Адрес

 

Номер (номера) телефона

 

Адрес электронной почты

 

Полное название статьи (на армянском, английском и русском языках)

 

Размещение[4]

 

 

[1] Например՝ [5, 60; 8, 136-151], где 5 և 8  соответствующие номера списка литературы, а 60, 136- 151 -соответствующие страницы:

[2]При периодических изданиях представляются в следующем порядке: фамилия автора и начальные буквы имени и отчества, заглавие, название периодического издания, или принятая аббревиатура, год выпуска, номера тома и выпуска, порядковый номер, страницы опубликованного материала; при книгах: фамилия автора и начальные буквы имени и отчества, заглавие, место издательства, издательство, год, количество страниц.

[3] Если текст на армянском, то резюме представляются сначала на русском, а потом на английском; если на русском, то сначала на армянском, потом на английском; если на английском, то сначала на армянском, потом на русском. Армянские резюме статей зарубежных участников составляют члены редакционного совета.

[4] Только для иностранных партнеров.


Dear Colleagues!  

You are invited to participate in the international conference dedicated to the 150th anniversary of Hovhannes Toumanyan and the  50th anniversary of Vanadzor State University (former Kirovakan Teacher's Training Institute ), which is to be held on 6-7 June.

The conference aims at outlining the perspectives of on  scientific research studies and their relations, and the ways of solving the problems of universal disciplines and inter-disciplinary issues.

There is a free  choice of conference topics  from a range of  disciplines  (humanities / social sciences, natural sciences/mathematics).

The conference provides in-person and remote participation.

The working languages at the conference are Armenian, Russian and English.

 

The Organizational Committee of the Conference

Chairman

Gourgen Khachatryan    RA, Vanadzor, VSU, Rector, Doctor of Philological Sciences, Professor

Deputy Chairmen

Aren Santoyan                    RA, Vanadzor, VSU, Prorector, Candidate of  

                                           Philological Sciences, Associate Professor

Sousanna Toumanyan         RA, Vanadzor, VSU, Prorector, Candidate of  

                                           Philological Sciences, Associate Professor

 

Responsible Secretaries

Albert Poghosyan                 RA, Vanadzor, VSU, Dean of the Philological Faculty, Candidate of  Philological Sciences, Associate Professor

Martun Tovmasyan               RA, Vanadzor, VSU, Associate Professor of the Chair of Chemistry

Members

Rafik Yedoyan                      RA, Vanadzor, VSU, Head of the Chair of Biology, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Corresponding Member of  NAS RA     

Hovhannes Ayvazyan   RA, Vanadzor, VSU, Professor of the Chair of Literature,                                                                Doctor of Philological Sciences

Karine Arustamyan      RA,Vanadzor, VSU, Head of the Chair of Russian Language,                                                               Candidate of Philological Sciences, Associate Professor

Vahram Baghdasaryan          RA, Vanadzor, VSU, Head of the Chair of Information Technologies and EMMM, Doctor of Economic Sciences, Professor

Pargev Gevorgyan    RA, Vanadzor, VSU, Head of the Chair of Pedagogy,                                                                 Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Gagik Yetimyan     RA, Vanadzor, VSU, Head of the Chair of Philosophy                                                                 Politology, Doctor of Historical Sciences, Professor 

Vano Yeghiazaryan    RA, Vanadzor, VSU, Professor of the Chair of Literature,                                                               Doctor of Philological Sciences

Armen Tsaturyan                RA, Vanadzor, VSU, Principal of the Special School with In-depth study of Mathematics and Natural Sciences,                                                              Doctor of Mathematical Sciences, Professor

Hasmik Harutyunyan  RA, Vanadzor, VSU, Head of the Chair of Armenian                                                            Language, Candidate of Philological Sciences, Associate                                                           Professor

Hrachik Ghazaryan   RA, Vanadzor, VSU, Head of the Chair of Chemistry,                                                              Doctor of Chemical Sciences, Professor

Vandos Gharagyozyan  RA, Vanadzor, VSU, Professor of the Chair of  Physical                                                              Education and Emergency State Issues, Doctor of                                                                Pedagogical Sciences

Hrach Martirosyan   Netherlands, Leiden, University of Leiden, Candidate of                                                                Philological Sciences

Felix Movsisyan    RA, Vanadzor, VSU, Head of the Chair of History,                                                                Doctor of Historical Sciences, Professor

Teresa Shahverdyan   RA, Vanadzor, VSU, Dean of the Faculty of Pedagogy,                                                              Doctor of Philological Sciences, Professor

Dora Sakayan    Canada, Montreal, University of McGill, Doctor of                                                              Philological Sciences,Professor,Honorary Professor of YSU

Norik Sargsyan      RA, Vanadzor, VSU, Associate Professor of the Chair of                                                               Physics, Doctor of Economical Sciences

Zaruhie Vardanyan    RA, Vanadzor, VSU, Dean of the Faculty of Biology and                                                                Chemistry, Doctor of Biological Sciences, Professor

Lusine Vardanyan      RA,Vanadzor,VSU, Head of the Chair of Foreign Languages,                                                          Candidate of Philological Sciences, Associate Professor                    

 

                                                                     

Informative Letter

Prospective authors are invited to submit original papers directly to the Organizing Committee via the following emails: Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։ (humanitarian- social sciences), Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։ (natural sciences):

1.Application form (in the way described in appendix 1) -by December 1, 2018

2.Aricle - by February 15, 2019

The papers will undergo expert examination by the editorial board of the conference and those selected will be published in the collection of conference materials before the conference.

The papers will be checked online for plagiarism.

The conference will be held at VSU on June 6-7, 2019. The opening of the conference is at 12:00, the registration of participants - at 11:30. (The conference starts at 12:00p.m., the registration of participants starts at 11:30)

For further information you can contact the responsible secretaries of the editorial board of the conference A. Poghosyan (tel:+37493654995, email: Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։) and M.Tovmasyan ( tel:+37493629418, email: Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։) 

 

 

Requirements for the submitted articles:

The articles are published in Armenian, Russian or English.

The articles should be submitted in paper and electronic versions.

 

Computer Layout

Formatting: MS World 2007, page layout - А4, margins - 2 cm from the top;2,5cm from the bottom; 3.0cm from the left; 1,0cm from the right.

Font- Unicode (Sylfaen); Font size- 12pt; line spacing (interval) – 1.5, First line- 0,75 cm.

No double space.

Diagrams, pictures and graphic should be enumerated, the text font size on them should be 10pt,Bold, Italic, the picture size no bigger than 110 Х 170 mm. The font size of the diagrams should be 10pt.

Equations and mathematical expressions are presented in Microsoft Equation, Italic, the main ones – on a separate line, in the centre and can be enumerated in the right hand corner of the same line in round brackets ().

The articles containing symbols which are not available in Sylfaen font, should be provided with the electronic font of those symbols.

The title of the article should be in Bold, at the top of page 1, in the centre, without uppercase letters.

The author’s surname and name on the next line, in Bold, Italic.

The next line should have the phrase :Key words and 6-8 key words or expressions.

The references in the text should be in square brackets [].

Notes should be at the bottom of the page, enumerated in order of increasing.

At the end of the text- “Bibliography” in Bold, without uppercase letters.

The list of used literature from the next line` enumerated in alphabetical order.

Bibliography is followed by summary in two languages, which should be identical in their contents and key words and consist of at least 150-200 words.

The title of the summary, surname and name of the author in the next line, the word “Summary” in the corresponding language, in uppercase letters, the key words and the summary text on separate lines.

The size of the article:

  1. 4-6 pages for physicomathematical, natural and technical sciences
  2. 6-8 pages for humanities and social sciences
  3. 8-10 pages for teaching and methodological articles

The summary in two languages, lists of bibliography, sources and abbreviations are not included in the size of the article.

Appendix 1

Application Form for Participation

Full name

 

Current position, academic degree, academic rank

 

Institutional Affiliation

 

Address

 

Email address

 

Full title of the article (Armenian, English, Russian)

 

Need for accommodation[1]

 

 

 [1] For foreign colleagues only.

Back to top