поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ 2020-2021 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Դիմորդների քանակն ըստ մասնագիտությունների

Դիմորդները ընդունելության քննության և մասնագիտությունների նշումով դիմում-հայտը ԳԹԿ են ուղարկում էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով՝ մայիսի 25-ից մինչև հունիսի 15-ը, ժամը 18.00:

Մանրամասն տեղեկությունների և մասնագիտությունների հայտագրման գործընթացին օժանդակելու  համար դիմել ՎՊՀ ընդունող հանձնաժողով, զանգահարել (0322)4-22-28, 077-94-63-87 (Viber, WhatsApp) հեռախոսահամարներով:

Ընդունելությունը կատարվում է  հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

Ծած-կագիրը

 

Բուհը,

կրթական ծրագիրը

 

Ընդունելության մրցութային

Ընդունելության տեղ /

այդ թվում

ուսման վարձը հազ.դ.

քննությունները

աստանիշով  (*)

մրցութային առարկաները

անվճար

այդ թվում

վճարովի ԱՏ

բզ

նպտ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

 

 

 

59

 

 

388

 

245

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ (գ)

Մ(գ)*

 

2

 

 

33

400

246

Սոցիալական մանկավարժություն

Հլգ (գ)

Մ(գ)*

 

3

 

 

22

350

247

Կենսաբանություն

Կ(գ)

Ք(գ)*կամ Ֆ(գ)*

 

4

 

 

16

350

248

Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ**

ԸՖՊ

Կ (գ)*

 

3

 

 

22

350

249

Կերպարվեստ**

Գծն

 

 

2

 

 

10

350

250

Երաժշտական կրթություն**

ՆԵՍԿ և երգ

 

 

2

 

 

10

350

251

Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ (գ)

 

 

4

 

 

16

350

252

Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ (գ)

 

 

3

 

 

17

350

253

Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ (գ)

 

 

4

 

 

36

400

254

Պատմություն

ՀՊ (գ)

Օտլ (գ)* կամ ԸՊ(գ)*

 

3

 

 

22

350

255

Հոգեբանություն

Հլգ (գ)

Օտլ (գ)* կամ Կ(գ)*

 

3

 

 

27

350

256

Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ (գ)*

Օտլ(գ)*

3

 

 

37

400

257

Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ (գ)*

Օտլ(գ)*

2

 

 

19

600

258

Դեղագործական քիմիա

Ք(գ)

Կ(գ)* կամ Ֆ(գ)*

 

4

 

 

16

350

259

Ռադիոֆիզիկա

Ֆ(գ) կամ Մ(գ)

Մ(գ)* կամ Ֆ(գ)*

 

2

 

 

14

350

260

Մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)*

 

2

 

 

18

350

261

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Օտլ (գ)*

 

4

 

 

21

400

262

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)* կամ Անգլ(գ)*

 

6

 

 

19

350

263

Սերվիս

Ա(գ) կամ ՀՊ(գ)

Օտլ (գ)*

 

3

 

 

13

350

Օգտագործված հապավումներ

(բ)                        բանավոր

(գ)                        գրավոր

Ա                            Աշխարհագրություն

Անգլ                      Անգլերեն լեզու

ԸՖՊ                       Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստականություն

ՀՊ                         Հայոց պատմություն

Գծն                       Գծանկար

Հլգ                         Հայոց լեզու և գրականություն

Ռլ                          Ռուսաց լեզու

Կ                           Կենսաբանություն

Մ                           Մաթեմատիկա

Ք                           Քիմիա

Ֆ                           Ֆիզիկա

ՆԵՍԿ                   նվագարաններով երաժշտական ստեղծագործության կատարում

Օտլ                      Օտար լեզու (ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն)

  

 

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաները – մասնագիտությունների և ընդունելության քնությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավոր ունեցող դիմորդներին.

** Մասնագիտություններ (կրթական ծրագրեր), որոնց համար սահմանված են ներբուհական քննություններ

 

Back to top