поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՀՐԱՄԱՆ

«27»   ապրիլ 2020 թվականի N 180Լ/ՈՒ

ՀՐԱՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով 2020թվականի ապրիլի 27-ին կայացած ռեկտորատի որոշումը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»  Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի   8-րդ  գլխի   33-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով  «Հիմնադրամների մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի    27-րդ    հոդվածով՝

                           

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ.

  1. 2020թվականի մարտի 18-ի թիվ 164Ա/Ու հրամանը  7-րդ, 11-րդ, 12-րդ և 15-րդ կետերի մասով  ուժը կորցրած ճանաչել:
  2. 2019- 20 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի ժամանակացույցում 2019թվականի  դեկտեմբերի 26-ի թիվ 745Լ/Ու հրամանում կատարել փոփոխություն  ըստ հավելված 1-ի:
  3.  Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:  

.

                         ՌԵԿՏՈՐ                                                                                  Ռ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2020 թվականի ապրիլի 27,  ք. Վանաձոր

                                                                                                                                       Հավելված 1 

 

2019-20 ՈՒՍՏԱՐՎԱ  2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

1.ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

 

Բակալավրի կրթական ծրագիր՝ 1-3-րդ կուրսեր,

Մագիստրոսական կրթական ծրագիր՝    1-ին կուրս

Գործընթացը

1-3-րդ կուրսեր

Ուսումնական պարապմունքներ

 /ներառյալ պրակտիկան /

փետրվարի 9-հունիսի15

Ստուգարքներ2

hունիսի 8-12

Քննություններ

հունիսի15-հուլիսի 3

 

 

Բակալավրի կրթական ծրագիր՝ 4-րդ կուրսեր

Գործընթացը

4-րդ կուրսեր

Ուսումնական պարապմունքներ

 /ներառյալ պրակտիկան1 /

մինչև մայիսի 29-ը

մանկ. պրակտիկա՝ապրիլի 29-մայիսի 17

ամբիոնային  պրակտիկա՝մայիսի 11-29

Ստուգարքներ2

ստուգարքները  կազմակերպվումեն ուսումնական պարապմունքների վերջին շաբաթում

Քննություններ

հունիսի  1-12

Պարտքերի մարում

 

1-ին փուլ

հունիսի 15-17

2-րդ փուլ

հունիսի 18, 19

Ավարտական աշխատանքի նախապաշտպանություն4

մայիսի 25-30

Գրախոսության կազմակերպում5

հունիսի  1-14

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն

հունիսի 22-28

 

 

Մագիստրոսական կրթական ծրագիր՝  2-րդ կուրսեր

Գործընթացը

2-րդկուրսեր

Մագիստրոսական թեզի նախապաշտպանություն1

հունիսի1-6

Գրախոսության կազմակերպում2

հունիսի  1-14

Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն

հունիսի 22-28

 

 

2.ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

 

Բակալավրի կրթական ծրագիր՝   1-5-րդ  կուրսեր ,

Մագիստրոսի կրթական  ծրագիր՝   1-ին  կուրս

Գործընթացը

1-5-րդ կուրսեր

Տեսական դասընթաց

հունիսի 15-հուլիսի 3

Զեղչերի դիմումների ներկայացում

հունիսի  1-26

 

 

 

 

Back to top