поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

2019Թ. ԱՊՐԻԼԻ 25-ԻՆ` ԺԱՄԸ 11.00 – ԻՆ,

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. Ներքին ու արտաքին շահակիցների մոտիվացիայի բարձրացման մեխանիզմների բարելավման ուղիները:

Զեկ.` դեկաններ  Թ.Շահվերդյան

Հ.Գրիգորյան

2.Էթիկայի հանձնաժողովի կազմի փոփոխություն:

Զեկ.` ռեկտորի պաշտնակատար Ս. Թումանյան

3.1. Կարգերի և կանոնակարգերի  քննարկում և հաստատում:

  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի

մագիստրատուրայի 2019-2020 ուսումնական տարվա ընդունելության կարգ

3.2.   Կանոնակարգերի մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին.

  • Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանում «Դասախոսը ուսանողների աչքերով» սոցիոլոգիական հարցման անցկացման կանոնակարգ:
  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի աշխատակիցներին և ուսանողներին դրամական օգնություն և աջակցություն տալու, պարգևատրելու և խրախուսելու կարգ:
  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի աշխատողներին գիտակազմակերպական, ուսումնամեթոդական եվ մարզամշակութային որոշ տեսակի աշխատանքների համար դրամական խրախուսման հաշվարկման ու վճարման կ ա ր գ;
  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի (այսուհետ՝ Համալսարան) պրոֆեսորադասախոսական կազմի մրցութային ընտրության և պաշտոնների տեղակալման կանոնակարգ:
  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ամբիոնի վարիչի ընտրության կանոնակարգ:

 

           Զեկ.`իրավաբանական բաժնի պետ Ք.Ղազարյան

4.Ընթացիկ  հարցեր:

4.1. «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի

2019/2020 ուստարվա առկա ուսուցմամբ  մագիստրոսի կրթական ծրագրով,   բակալավրի  ու անընդհատ և ինտեգրված կրթական ծրագրով (առկա,հեռակա) ընդունելության մասնագիտությունների վարձավճարների հաստատում:

           Զեկ.`ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Գևորգյան

 

Ծանոթություն.-ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր  առաջ:

                        բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ  ամբիոններում  /համակարգիչների մեջ` ներքին ցանցում`վարչական-գիտ.-թղթապանակ «Գիտ.խորհուրդ –25.04.2019թ.»/:

 

                             ԳԻՏՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                                     Ս. Ս. ԲԵԺԱՆՅԱՆ

15.04.2019թ

Back to top